Skip to main content

Humilingng forebearance [pagpapaumanhin] o tulong sa mortgage

English | Español | 繁體中文 | 简体中文 | Tiếng Việt | 한국어

Para humiling ng forebearance sa CARES Act, kailangan mong makipag-ugnayan sa iyong tagasilbi. Para tiyakin na handa ka sa usapang iyon, mayroon kaming ilang impormasyon para tulungan kang maghanda.

Tawagan ang iyong tagasilbi

Para sa mga may-ari ng bahay na may mga mortgage na sakop ng CARES Act, kailangan mo lang ipaliwanag na mayroon kang paghihirap pampananalapi kaugnay sa pandemya, tuwian o hindi kaugnay sa pandemya.

Maaaring may mga script ang mga tagasilbi na ginagamit nila kapag nakikipag-usap sila sa iyo. Puwede mong suriin ang mga script mula kina Fannie Mae at Freddie Mac , para tulungan kang magkaroon ng pagintindi kung ano ang dapat asahan.

Maaaring kailanganin mong maghintay sa linya nang ilang sandali para makausap ang iyong tagasilbi sa mortgage dahil marami ding tao ang nangangailangan ngayon.

Maging handa sa mga na gusto mong itanong. Tingnan ang website ng iyong tagasilbi bago ka tumawag para makita kung may ibinigay na listahan ng impormasyon na maaaring kailangan mo o kung puwede kang mag-apply online.

Ihanda ang numero ng iyong account.

Itanong ang mga ito

  • Ano ang pamantayang gagamitin mo para matukoy ang aking forbearance?
  • Ano ang aking mga karapatan kung hindi ako sa sumang-ayon sa iyong tinukoy?
  • Ano ang mga magagamit na mapipili para tulungan akong pansamantalang bawasan o ibitin ang aking mga pagbabayad?
  • Mayroon bang forbearance, pagbabago ng loan, o iba pang mapipiling magagamit sa aking sitwasyon? Ano ang mga kaugnay na bayarin sa bawat mapipili?
  • Kailan mo ipapaubaya ang mga bayarin sa pagkahuli sa aking account ng mortgage?
  • Ano ang mga mapipili sa pagbabayad pagkatapos ng panahon ng forebearance?
  • Sisingilin ba ang interes sa mga hindi ko nabayarang pagbabayad ng mortgage sa panahon ng forbearance?

Hingiin na isulat ang lahat na ito

Kapag nakakuha ka na ng forbearance o isa pang mapipili na tulong sa mortgage, hilingin sa iyong tagasilbi na magbigay ng nakasulat na dokumento para patunayan ang mga detalye ng kasunduan sa forebearance at para malinaw sa iyo ang mga tuntunin.

Ano ang susunod na gagawin

Sa sandaling matanggap mo ang tulong sa mortgage, may ilang bagay kang dapat gawin para patauloy na kupkupin ang iyong sarili. Tingnan an mga hakbang na gagawin pagkatapos mong matanggap ang tulong sa mortgage.