Skip to main content

Humilingng forebearance [pagpapaumanhin] o tulong sa mortgage

English | Español | 繁體中文 | 简体中文 | Tiếng Việt | 한국어 | اَلْعَرَبِيَّةُ

Para humiling ng forebearance sa CARES Act, kailangan mong makipag-ugnayan sa iyong tagasilbi. Para tiyakin na handa ka sa usapang iyon, mayroon kaming ilang impormasyon para tulungan kang maghanda.

Na-update na ang nilalaman na ito sa Ingles, Malapit nang ma-update ang pagsasalin na ito.

Makipag-ugnayan sa inyong tagapagserbisyo

Para sa mga may-ari ng bahay na may mga mortgage na saklaw ng CARES Act, kailangan lang ninyong ipaliwanag na mayroon kayong kahirapan sa pananalapi na may kaugnayan sa pandemya, tuwiran o hindi tuwiran na may kaugnayan sa pandemya. Kahit sa mga utang na hindi saklaw ng CARES Act, karaniwang hinihingi sa mga tagapagserbisyo ng mortgage na talakayin sa iyo ang mga pagpipiliang tulong.

May takdang petsa sa December 31, 2020 ang ilang mortgage na sinusuportahan ng federal para sa paghiling ng paunang forbearance. Dapat humingi kaagad ng forbearance ang mga may-ari ng bahay na nakararanas ng mga kahirapan sa pananalapi, para hindi mawala sa inyo ang karapatang iyon.

Maging handa sa mga na gusto mong itanong. Tingnan ang website ng iyong tagasilbi bago ka tumawag para makita kung may ibinigay na listahan ng impormasyon na maaaring kailangan mo o kung puwede kang mag-apply online.

Ihanda ang numero ng iyong account.

Itanong ang mga ito

  • Ano ang mga magagamit na mapipili para tulungan akong pansamantalang bawasan o ibitin ang aking mga pagbabayad?
  • Mayroon bang forbearance, pagbabago ng loan, o iba pang mapipiling magagamit sa aking sitwasyon?
  • Kailan mo ipapaubaya ang mga bayarin sa pagkahuli sa aking account ng mortgage?
  • Ano ang mga mapipili sa pagbabayad pagkatapos ng panahon ng forebearance?
  • Sisingilin ba ang interes sa mga hindi ko nabayarang pagbabayad ng mortgage sa panahon ng forbearance?
  • Ano-ano ang aking mga karapatan kung hindi ako sumang-ayon sa inyong pagpapasya?

Pitong bagay na dapat mong malaman tungkol sa forbearance ng mortgage sa panahon ng pambansang emergency ng COVID-19

Hingiin na isulat ang lahat na ito

Kapag nakakuha ka na ng forbearance o isa pang mapipili na tulong sa mortgage, hilingin sa iyong tagasilbi na magbigay ng nakasulat na dokumento para patunayan ang mga detalye ng kasunduan sa forebearance at para malinaw sa iyo ang mga tuntunin.

Mga Tagapayo sa Pabahay

Maaari kang makipag-ugnayan sa isang tagapayo sa pabahay na aprubado ng (HUD) ng Kagawaran ng Pag-unlad ng Pabahay at Lungsod ng U.S. (U.S. Department of Housing and Urban Development) para pag-usapan ang proseso ng forbearance at ang iyong mga pagpipilian.

Humanap ng tagapayo sa pabahay

Magsampa ng reklamo

Kung may problema ka sa isang produkto o serbisyong pampananalapi ng consumer, maaari mong subukan munang makipag-ugnayan sa kompanya. Karaniwang masasagot ng mga kompanya ang mga tanong na natatangi sa iyong kalagayan at mas tangi sa mga produkto at serbisyong iniaalok nila. Maaari ka rin naming matulungan na makiugnay sa kompanya kung may reklamo ka. Maaari kang magsampa sa CFPB online o sa pagtawag sa (855) 411-2372.

Simulan ang reklamo

Ano ang susunod na gagawin

Sa sandaling matanggap mo ang tulong sa mortgage, may ilang bagay na dapat mong gawin upang magpatuloy na pangalagaan ang iyong sarili at upang maghanda para sa pagtapos ng iyong forbearance. Tingnan ang mga hakbang na gagawin matapos mong matanggap ang tulong sa mortgage.