Skip to main content
Mayroong tulong para sa mga nangungupahan
Kahit natapos ang moratorium ng CDC noong August 26, 2021, maaaring makatanggap pa rin ng tulong. Mag-apply na para sa ayuda para sa renta at mga utility.

Ano ang gagawin kung humaharap ka ng eviction

English | Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | اَلْعَرَبِيَّةُ

Kung nakatanggap ka ng demanda para sa renta, eviction notice, o kaya eviction lawsuit, nasa tama kang lugar.

Pwede ka naming tulungang maunawaan ang iyong mga karapatan at kung ano ang susunod na hakbang.

Piliin ang iyong sitwasyon para makita kung ano ang maaari mong gawin

Kung gusto mong manatili sa iyong bahay, planuhin kung paano pwede humabol sa renta.

Humanap ng tulong para sa renta at mga utility

Pwede kang mag-apply sa mga lokal na organisasyon sa iyong state para sa pondong pederal upang maasikaso ang iyong renta, utilities, at iba pang gastusing bahay. Pag-aralan ang emergency rental assistance.

Kausapin ang iyong landlord tungkol sa paggawa ng repayment plan

Alamin kung nais ng landlord mong makipag-usap sa iyo o kung pinaplano niyang magsampa ng eviction lawsuit. Minsan, ang pinakamahirap na hakbang ay ang pagsimula ng pakikipag-usap.

Maraming mga nagrerenta ang sumusuko na agad bago pa sila dumating sa korte. Hindi mo kailangang sumuko. Maaaring may tulong para sa iyo.

Kumausap agad sa isang abogado

Maaari kang mag-qualify para sa libreng tulong legal. Kung ikaw ay servicemember, kausapin ang iyong lokal na Legal Assistance Office .

Humanap ng tulong para sa renta at mga utility

Pwede kang mag-apply sa mga lokal na organisasyon sa iyong state para sa pondong pederal upang maasikaso ang iyong renta, utilities, at iba pang gastusing bahay. Pag-aralan ang emergency rental assistance.

Kausapin ang korte

Maaari kang tumawag sa court clerk at magtanong tungkol sa iyong kaso:

 • Naiintindihan ko na mayroon akong karapatan para magsumite ng nakasulat na pahayag na nagpapaliwanag kung bakit hindi ako dapat i-evict. Ano ang deadline para sa pagsumite nito?
 • Mayroon na bang iskedyul sa korte?
 • Maaari pa ba akong humingi pa ng kaunting panahan para mag-apply para sa rental assistance?
 • Maaari kaya akong tulungan ng korte para makipag-ugnayan sa aking landlord? Nag-aalok ba ang korte ng mediation o kaya housing counselors?

Magsumite ng nakasulat na pahayag.

Mayroon kang karapatan para magsumite ng nakasulat na pahayag na nagpapaliwanag kung bakit hindi ka dapat i-evict. Pwede kang magsumite nito kahit wala ka pang abogado.

 • Ipaliwanag ang iyong sitwasyon at kung ano ang iyong ginagawa upang makahanap ng tulong.
 • Ilarawan kung ano ang ginawa at hindi pa ginawa ng iyong landlord upang makatanggap ng federal rental assistance funds.
 • Kung nag-apply ka na para sa rental assistance at naghihintay na lang ng desisyon galling sa isang lokal na organisasyon, isama rin ito sa iyong pahayag.

Maaaring i-delay o i-dismiss ng hukom ang eviction dahil sinusubukan mong maghanap ng tulong.

Bisitahin ang LawHelp.org para sa karagdagang impormasyon kung paano magsumite ng Pahayag bilang tugon sa eviction lawsuit sa iyong state

Mag-apply ng tulong para sa gastusing dulot ng paglilipat, kasama na ang security deposit pati na rin mga application fee

Hindi lang para sa renta ang Emergency rental assistance. Alamin kung tumutulong ang iyong lokal na rental assistance program sa paghanap ng bagong tirahan. Hanapin ang iyong lokal na rental assistance program .

Alam ang mga state o lokal na proteksyon

May mga eviction moratorium ang ibang mga state o lokal na lugar na maaarign mag-delay rin ng mga eviction. Gamitin ang tool na ito para malaman tungkol sa mga state at lokal na eviction moratorium.

Kung hindi ka protektado ng moratorium, tanungin ang sumusunod na tanong:

 • Kailan gagawin ang eviction?
 • May mga paraan ba para matigil ang eviction kung bayaran ang landlord (o korte) ng halaga ng utang na renta?

Tulong legal

Kung nagbabanta ang iyong landlord na palayasin ka, o kung kailangan mo ng tulong upang maunawaan ang iyong mga karapatan, kumausap sa isang abogado. Maaari kang mag-qualify para sa libreng tulong legal, depende sa iyong kita.

Karagdagan tulong para sa eviction

Samantalahin ang libreng tulong sa housing

Maaaring makatulong ang mga Housing counselor upang makagawa ng plano.

Kung nais mong humngi ng tulong galling sa isang lokal na eksperto, mangyaring kontakin ang housing counseling program ng Department of Housing and Urban Development (HUD).

Tawagan ang 800-569-4287 o kaya maghanap ng housing counselor

Alamin ang iyong mga karapatan

Maaaring mayroon kang karagdagang karapatan tulad ng:

 • Karapatan sa pangongolekta ng utang
 • Karapatan para iulat ang masamang landlord
 • Manatili sa iyong tirahan bilang survivor ng domestic violence
 • Karapatan para mag-ulat ng housing discrimination

Alamin ang iyong karapatan bilang nangungupahan