Skip to main content
Mayroong tulong para sa mga nangungupahan
Kahit natapos ang moratorium ng CDC noong August 26, 2021, maaaring makatanggap pa rin ng tulong. Mag-apply na para sa ayuda para sa renta at mga utility.

Tulong pederal para sa pagbayad ng iyong renta

Namamahagi ng bilyun-bilyong dolyar ang mga state at lokal na programa upang makatulong sa mga nangungupa na manatili sa kanilang mga tirahan habang may pandemiya. Tinutulungan ng rental assistance ang parehong mga tenant at mga landlord upang makaraos.

Couple looking at a computer

Kung ikaw ay isang nangungupahan na nahihirapang magbayad ng iyong renta, mga utility, o iba pang mga gastusing bahay – o kung ikaw ay landlord na may tenant sa parehong sitwasyon – maaaring may makatulong sa inyo. Tumatanggap ang mga state at lokal na programa ng mga aplikasyon galling sa mga renter at landlord upang makapamahagi ng ayuda galing sa programang Emergency Rental Assistance (ERA) ng U.S. Department of Treasury sa kani-kanilang mga komunidad.

Hindi lang para sa mga nangungupahan ang rental assistance. Sa ngayon, karamihan ng mga emergency rental assistance programs ay tumatanggap ng applikasyon mula sa mga landlord. Sa mga pagkakataon na pwedeng mag-apply ang mga renter, marahil ay kakailanganin pa rin nila ang tulong ng mga landlord upang makumpleto ang proseso.

Mga katanungan at kasagutan ukol sa federal rental assistance


Paano ako mag-apply para sa emergency rental assistance?

Maaari kang mag-apply sa iyong lokal na emergency rental assistance (ERA) program. Bawat lokal na programa ay may mga naaangkop na patakaran at proseso depende sa kinakailangan ng kanilang komunidad. Halimbawa, sa ibang lugar, pwedeng mag-apply diretso ang mga nangungupahan. Sa iba naman, ang landlord kailangan ang magsumite ng aplikasyon muna.

Maghanap ng rental assistance program sa iyong state, tribe, o pook

Mangyaring gamitin ang search bar para makahanap ng programa sa iyong lugar. Kung hindi ka makahanap ng programa sa iyong lugar, mangyaring tawagan ang 2-1-1 o ang inyong lokal na housing authority para sa karagdagang tulong.


Ano ang sakop ng emergency rental assistance?

Ang pederal na ERA Program ay pinapahintulutan ang mga lokal na program ana tumulong sa pagbayad ng renta at mga utility. Kasama na rito ang kuryente, gas, tubig, fuel oil, water at sewer, at basura. Kung ang landlord ang karaniwang nagbabayad para sa mga utility na ito, nabibilang sila na bahagi ng iyong renta.

Sakop din ng rental assistance ang:

 • Makatwiran na late fees (kung hindi siya kasama sa iyong utang na renta o bayarin sa utility)
 • Internet service sa iyong tirahan
 • Gastusin sa paglipat at iba pang kaugnay na fee (tulad ng security deposit, application fee, o screening fee) para sa mga pamilyang kinakailangang lumipat

Ang ibang programa naman ay maaaring makahandog ng housing counseling, case management, legal representation, o kaya iba pang mga housing stability service.

Kumausap sa inyong lokal na programa para malaman kung paano sila makatutulong.

Pinapahintulutan ng pederal na ERA Program ang mga lokal na programa upang makatulong sa mga gastusin para sa paglipat, security deposit, rental application o screening fee. Makipag-ugnayan sa iyong lokal na programa para malaman kung inihahandog nila ang serbisyong ito.

Pinapahintulutan ng pederal na ERA Program ang mga lokal na programa na koberan ang hanggang 18 na buwan ng renta, kasama na ang overdue rent, noong March 13, 2020, kung mayroon pang pondo.

Kung mayroon kang overdue rent, kailangan munang mapunta sa utang mong renta ang ayuda. Pagkatapos nun, maaaring makatulong ang mga lokal na programa sa susunod niyong renta. Maaari ka ring makatanggap ng tulong sa mga susunod na rent payment, hanggang 3 buwan kada beses, pero depende ito sa inyong lokal na programa.

Tanungin ang inyong lokal na programa tungkol sa kung gaano karaming tulong ang mabibigay nila sa iyo.

Oo, maaaring makatulong ang inyong lokal na programa para sa utility o kuryente lang. Kasama na rito ang tulong para sa hinaharap na bayarin sa utility, kahit na mayroon ka pa ring utang na bayarin.

Kasama sa utility ang kuryente, gas, tubig at sewer, basura, at fuel oil. Kung ang landlord ang karaniwang nagbabayad para sa mga utility na ito, nabibilang sila na bahagi ng iyong renta.

Maaari ring makatulong ang mga lokal na programa para sa mga gastusin para sa paglipat, security deposit, rental application o screening fee, at gastusin sa motel o hotel para sa mga pamilyang kailangang umalis sa kanilang mga tirahan.

Maaari ring gamitin ng mga lokal na programa ang ibang emergency rental assistance funds para tulungan ka sa ibang mga gastusing bahay, tulad ng makatwirang late fee, internet service para sa distance learning, telework, telemedicine, at pagtanggap ng mga government service. Kakailanganin mong magbigay ng bill, invoice, o ibang ebidensiya na nagbabayad ka para sa serbisyo na ito para makatulong ang mga lokal na programa sa iyo.

Kausapin ang inyong lokal na programa para malaman kung paano sila makatutulong.

Oo, pero para lang sa mga rent at utility bill na siningil pagkatapos ng March 13, 2020, noong idineklara ang isang national state of emergency.

Hindi mo kailangang maging baon sa utang na renta para makatanggap ng tulong. Ang ibang mga programa ay makatutulong sa hinaharap na renta. Pero, kung meron kang utang na renta, kailangang mapunta muna ang ayuda doon bago siya magamit para sa hinaharap na renta.

Oo. Kung eligible ang iyong pamilya para sa emergency rental assistance, maaaring makatulong ang mga lokal na programa sa gastusin sa hotel o motel kung:

 • Kinailangan mong lumipat ng tirahan at wala kang ibang permanenting tirahan
 • Kaya mong magpakita ng mga hotel o motel bills o iba pang ebidensiya ng iyong pananatili sa hotel, at
 • Sumusunod sa mga patakaran ng emergency rental assistance na ito ang inyong lokal na programa

Kung walang emergency rental assistance na pwede tulungan ka sa gastusin na ito, maaari ka ring humingi ng tulong sa HUD Emergency Solutions Grant program. Puntahan ang Benefits.gov para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Emergency Solutions Grants. Pwede ka ring makahanap ng tulong sa DisasterAssistance.gov .


Eligible ba ako para sa emergency rental assistance?

Para maging eligible sa ayudang makatutulong sa pagbayad ng renta, kailangang may kasunduan kayo ng landlord mo para magbayad ng renta para sa iyong tirahan o mobile home lot. Hindi mo kailangan ng signed lease, at ang tirahan mo ay pwedeng maging apartment, bahay, mobile home, o ibang tipo ng tirahan.

Kailangan ring totoo ang sumusunod:

 1. Kailangang kahit isang miyembro ng iyong household ay:
  • Kwalipikado sa unemployment
  • Nawalan ng kita
  • Maraming utang, O
  • May iba pang kahirapang pinansyal
 2. Ang household income niyo ay mas maliit pa kaysa isang nakatakdang halaga, base sa kung saan ka nakatira
 3. Kahit isang miyembro ng iyong household ay nakaranas ng housing instability; ibig sabihin ay nanganganib na maging homeless o kaya mahirapang makahanap ng pirming matitirahan

Depende sa sitwasyong pinansyal at pangangailangan ng household ng nangungupahan ang eligibility nila. Kung ikaw ay landlord, dumedepende sa pangangailangan ng iyong tenant. Para sa karagdagang detalye, magsimula sa rental assistance program para sa iyong state, tribe, o pook.

Pinapayagan ng patakarang pederal ang mga lokal na rental assistance program na tumulong sa renta o mga utility para sa mga low-income family. Karaniwang sakop dito ang mga renter households na may kinikita na hanggang 80% ng Area Median Income (AMI) na akma sa laki ng pamilya. Gamitin ang Area Median Income Lookup Tool na ito galing sa Fannie Mae upang malaman ang AMI sa iyong lugar.

Inuuna ng mga lokal na emergency rental assistance program ang mga aplikasyon galing sa mga renter household na kumikita ng mas maliit sa 50% ng AMI, pati na mga household na may kahit isang trabahador na nawalan ng trabaho ng hindi bababa sa 90 araw bago mag-apply. Maaaring babaan pa ng lokal na programa sa inyo ang income limit para siguraduhing natutulungan muna ang mga pinakanangangailangan ng tulong. Kailangang pinapaalam ng inyong lokal na programa kung paano nila pinapaktakbo ang kanilang particular na sistema para sa mga aplikasyon.

Para lang sa mga renter ang pondo ng emergency rental assistance program is for renters only. Subalit maaaring may pondo mula sa Homeowner Assistance Fund na inilunsad sa ilalim ng American Rescue Plan Act. Kung nakakaranas ka ng paghihirap bilang homeowner, mangyaring bisitahin ang aming Tulong para sa mga homeowner para alamin ang iyong mga opsyon.


Paano ko maipakita na eligible ako?

Ang eligibility ay base sa sitwasyong pinansyal at pangangailangan ng renter household.

Pag-apply mo ng emergency rental help, kakailanganin mong ipakita na eligible ang income mo at nakakaranas ka ng housing instability. kung ikaw ay landlord, base sa pangangailangan ng inyong tenant ang inyong eligibility, at kailangan mong ipakita na aligible ang household ng nangungupahan sa iyo.

Para tulungan ang mga eligible na pamilya sa panahon ng pandemiya, kailangang maging flexible ang mga programa sa tipo ng dokumentasyon na kailangan nila. Ibig sabihin na pwede kang magpakita ng digital photo, mga kopya, e-mail, o nakasulat na pahayag galling sa iyong employer, landlord, caseworker o kaya ibang propesyonal na nakakaalam sa inyong household income at eligibility.

Kailangan mong pumirma ng nakasulat na pahayag na ang impormasyon sa iyong aplikasyon ay tama at kumpleto, at gagamitin mo ang emergency rental assistance para sa naaangkop na gastusin.

Depende sa mga lokal na programa ang hinahanap na requirement. Maaaring hingan ka ng nakasulat na pahayag. Pwede ka ring hingan ng ibang dokumentasyon (halimbawa, unemployment benefits document, pay stub, tax document, pahayag galing sa employer, atbp.).

Para sa karagdagang detalye, i-check ang inyong lokal na programa.

Kung nahihirapan kang ipakita ang iyong pagkawala ng income o trabaho, o kung mayroon kang kakaibang sitwasyon, maaaring payagan ka ng mga lokal na program ana magsulat ng pahayag tungkol sa iyong kinikita.

 • Kung walang income ang iyong household, o kung nagsarado ang opisina ng iyong employer, maaaring mahirap na ipakita ang iyong household income.
 • Kung mayroon kang disability, walang access sa teknolohiya, o kaya may kakaibang pangangailangan, maaaring maging flexible ang lokal na programa pagdating sa kinakailangang pruweba.

Kung hingan ka nila ng nakasulat na pahayag, kailangang i-review ka ulit ng programang inapplayan mo kada 3 buwan para siguraduhing eligible ka parin.

 • Maaaring kakailanganin din ng mga lokal na programa ng caseworker o kaya ibang propesyonal na alam ang iyong sitwasyon para masigurado na kwalipikado ka para sa emergency rental assistance.
 • Kailangang siguraduhin ng mga program ana sumusunod rin sila sa sarili nilang mga patakaran at proseso.
 • Kailangang mayroon silang makatwiran na proseso upang iwasan ang fraud o panlilinlang.

Upang ipakita ang housing instability, maaaring kailangan mong magsulat ng pahayag. Maaari ka ring hingan ng:

 • Past due na utility o rent bill, o kaya eviction notice
 • Pruweba na nakatira ka sa delikadong living condition, o
 • Ibang pruweba na hinihingi ng programa

Maaaring lumikha ng sarili nilang mga patakaran ang mga programa para siguraduhing nakatira ka sa delikadong living condition at kung anong pruweba ang tinatanggap nila. Kausapin ang iyong lokal na programa para sa karagdagang impormasyon.

Pag mag-apply ka para sa emergency rental help, maging handa ka para ipakita ang kasunduan ninyo ng landlord niyo na ipinapakita kung saan ka nakatira at ang halaga ng renta.

Kung wala kang pirmadong kasunduan o lease, maaaring tumanggap ang mga lokal na programa ng ibang proof of address at nakasulat na pahayag tungkol sa iyong renta, tulad ng:

 • Pruweba na nagbabayad ka ng utility para sa iyong bahay o apartment (tulad ng water bill)
 • Pahayag galling sa iyong landlord, o
 • Ibang makatwiran na pruweba

Maaari ka ring magpakita ng halaga ng iyong renta sa pamamagitan ng:

 • Bank statement
 • Check stub
 • Ibang dokumentasyon na nagpapakita ng regular na bayad sa renta, o
 • Ibang makatwiran na pruweba

Kung hingan ka ng nakasulat na pruweba, maaaring hingan ka ng lokal na programa ng pruweba na hindi ka nakatanggap – at hindi ka umaasang makatanggap – ng tulong mula sa ibang ahensya upang makoberan ang halaga ng renta mo. Halimbawa, kung subsidized na ang renta mo ng isang ahensyang pederal tulad ng Department of Housing and Urban Development (HUD), hindi ka na pwedeng humingi ng tulong sa iyong lokal na programa para masagot ang bahagi ng renta mo na federally subsidized na. Ngunit maaari ka pa ring humingi ng tulong para sa bahagi na hindi pa subsidized.

Iba-iba ang mga requirement ng mga lokal na programa, kaya i-check ang inyong lokal na programa para sa karagdagang detalye.

Kung nag-apply ka para sa tulong sa utility, kailangan mong ipakita ang iyong bill, invoice, o kaya proof of payment sa utility company o kaya home energy service provider. Hindi maaaring gamitin ang rental assistance para sa mga utility at home energy cost na bayad na ng iyong landlord.


Ipapadala ba ng lokal na programa ang rental assistance sa akin, sa aking landlord, o sa utility provider?

Dumedepende ito sa kung paano gumagana ang inyong lokal na programa.

Minsan, maaaring kontakin ng programa ang iyong landlord o utility provider para mabayaran ng emergency rental assistance at utang mong bayarin. Pag ayaw nilang tanggapin, o kung hindi sila sumagot sa loob ng 7 araw (o kaya sa loob ng 5 araw kung kontakin ng programa ang landlord mo sa telepono, text, o e-mail), maaaring ibigay ng lokal na programa direkta sa iyo. Pagkatapos, kailangan mong gamitin ang ayuda para bayaran ang landlord o utility mismo.

Minsan naman, maaaring ibigay ng lokal na programa ang ayuda direkta sa iyo. Kahit ganoon, kailangan mo pa ring gamitin ang pera para bayaran ang utang mong renta.

I-check ang inyong lokal na programa para sa karagdagang detalye.

Smula ng May 7, 2021, hindi ka pwedeng i-evict ng mga landlord na nakatanggap na ng direktang bayad para sa hinaharap ng renta sa loob ng panahon na sakop ng rental assistance. Pag direktang binabayaran ng mga programa ang mga landlord, ang patakaran ay huwag i-evict sa loob ng 30 hanggang 90 araw pagkatapos ng panahong sakop ng rental assistance.


Mga natatanging sitwasyon

Alamin kung maaaring gamitin ang emergency rental assistance sa iyong natatanging sitwasyon.

Hindi bale kung gaano katagal ka nakatira sa kasalukuyan mong tirahan. Kung kwalipikado ka, maaari kang tulungan ng emergency rental assistance para sa mga bayaring nahihirapan kang asikasuhin dahil sa COVID-19 pandemic.

Kung nagbago ang iyong income, maaari kang mag-qualify para sa mas mababang renta. O kaya maaari kang makatanggap ng hardship exemption kung saan pwede kang mag-skip ng isa o higit sa isang rent payment. Humingi ka ng "income recertification" sa iyong Public Housing Agency (PHA) o landlord sa madaling panahon. Maaaring mag-apply sa hindi pa nababayarang renta ang pagbabago sa rent.

Kung nakatanggap ka ng pederal na rent subsidy, tulad ng Housing Choice Voucher, Project-Based Rental Assistance, o Public Housing, maaari ka pa ring mag-qualify para sa tulong sa renta o utility na kailangan mong bayaran.

Kung nakatira ka sa isang manufacture o mobile home, maaari ka pa ring makatanggap ng tulong sa renta. Maaari ka ring makahingi ng tulong para sa lote kung saan nakatayo ang iyong tirahan, kahit na sa iyo na mismo ang iyong manufactured home. Tulad ng ibang mga renter, maaari ka ring maging kwalipikado para sa tulong sa utility o ibang mga gastusing bahay.

Ang isang Tribal member na nakatira sa labas ng Tribal land ay maaari pa ring makatanggap ng emergency rental help fund galing sa isang Tribe o Tribally Designated Housing Entity (TDHE), basta hindi ka pa nakatatanggap ng assistance galling sa iba pang Tribe o TDHE, o galing sa isang state o lokal na pamahalaan.

Ang mga nontribal member na nakatira sa Tribal land ay maaari ring makatanggap ng emergency rental help galling sa isang Tribe o Tribally Designated Housing Entity (TDHE), basta hindi ka pa nakatatanggap ng tulong galing sa isa pang Tribe o TDHE, or galing sa isang state o lokal na pamahalaan.

Maaari ka pa ring makatanggap ng emergency rental help kahit na mayroon kang kasunduang “rent-to-own” sa iyong landlord, basta:

 • Hindi mo ka pa nakaka-sign o co-sign ng mortgage para sa property na iyong nirerent-to-own
 • Hindi mo pa nabibili mismo ang property

Maaaring gamitin ang rental assistance para sa mooring fee.

Ang mga katanungan at kasagutan na ito ay base sa binagong Frequently Asked Questions para sa emergency rental assistance (ERA ) ng Department of the Treasury. Maaaring magbago ang mga program requirement depende sa particular mong lugar. Pinakamainam na makipag-ugnayan sa iyong lokal na programa para sa karagdagang detalye.