Skip to main content

Hinaharap ang eviction [pagpapalayas]? Alamin kung kayo ay nakukupkop

English | Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | اَلْعَرَبِيَّةُ

Ang mga nagpapaupa na kumukuha ng mortgage forbearance [pagtitiis ng nahuling bayad] mula sa federal na pamahalaan habang nagaganap ang pandemic ay may pananagutan sa kanilang mga nangungupahan at maaaring hindi nila i-evict [palayasin] ang mga ito. Maaari ninyong alamin kung tumutukoy ito sa inyo, at gamitin ang information upang maiwasang mapalayas.

Alamin kung nasa sakop na pamamahay kayo

Maaari ninyong gamitin ang mga kasangkapan na ito upang alamin kung may mortgage na inaalalayan ng federal ang building ninyo: Dapat pa rin ninyong siyasatin sa nagpapaupa sa inyo upang alamin kung nakakakuha sila ng kaluwagan sa mortgage.

Kung kailangan ninyo ng higit pang tulong upang maintindihan ang inyong mga pagpipilian, makipag-usap sa isang local na dalubhasa.

Papaano kayo kinukupkop

Kung tumatanggap ang nagpapaupa sa inyo ng kaluwagan sa mortgage (forbearance), maaaring nakukupkop kayo mula sa eviction.

  • Kung nakatira kayo sa isang building na may lima o higit pang matitirahan, at
  • Kung may mortgage ang building na inaalalayan ng Fannie Mae o Freddie Mac (FHFA), ng Federal Housing Administration (FHA), ng U.S. Department of Agriculture (USDA), o ng Veterans Administration (VA)

Kahit na nakakakuha ng kaluwagan sa mortgage ang nagpapaupa sa inyo hindi nila maaaring:

  • I-evict kayo dahil sa hindi nabayarang upa o naantalang mga bayad, o
  • Singilin kayo sa naantalang mga bayad o iba pang mga penalty [multa] sa naantalang pagbayad sa upa.

Magtatagal ang mga pagkupkop na ito basta nakakakuha ang nagpapaupa sa inyo ng mga kaluwagan sa mortgage forbearance. Kapag natapos na ito, dapat nila kayong bigyan ng kahit man lamang 30 na araw na patalastas kung hingin nilang aalis kayo.

Kapag inaalalayan ng Fannie Mae o Freddie Mac (FHFA) o ng Federal Housing Administration (FHA) ang mortgage ng nagpapaupa sa inyo, ang nagpapaupa ay:

  • Dapat na sabihin sa inyo ang tungkol sa mga pagkupkop sa itaas, at
  • Hindi nila mahihinging bayaran ninyo lahat ng upa na dapat bayaran nang isang lump sum [buong halaga].

Samantalahin ang libreng pagtulong pampamamahay

Kung gusto ninyo ng pagtulong mula sa isang local na dalubhasa, makiugnay sa housing counseling program ng Department of Housing and Urban Development (HUD).

Tawagan ang (800) 569-4287 o humanap ng tagapayong pampamamahay

Higit pang pangtulong sa eviction

Pirmahan at ipadala sa nagpapaupa sa inyo ang CDC Declaration

Maaaring may karapatan kayong manatili sa inyong tahanan. Nasa sa inyo na gawin ang mga hakbang na ito upang mangyari ito, ayon sa utos mula sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [mga sentro ng pangangasiwa at pagpigil ng kasakitan].

Alamin kung pinipigil ng inyong state o local na pamahalaan ang mga eviction.

Pansamantalang pinipigil ng ilang state at local na pamahalaan ang mga ilang eviction upang tulungan ang pagpigil ng pagkalat ng coronavirus.