Skip to main content

Kumilos na gamit ang utos ng CDC, upang iwasan ang eviction [pagpapalayas]

Upang tulungan ang mga tao na manatili sa matatag ng pamamahay habang nagaganap ang pandemic na COVID-19, naglabas ng utos ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [mga sentro ng pangangasiwa at pagpigil ng kasakitan] na nangangahulugan na maaari kayong nakukupkop laban sa eviction hanggang June 30, 2021.

Maaaring kailangan ninyong kumilos upang iwasan ang eviction.

Gawain ang mga hakbang ng ito upang pigilin ang eviction

Dito, iga-guide namin kayo na iisa-isahin ang buong nilalaman ng Declaration [pahayag] ng CDC.

Step 1. Samantalahin ang libreng pagtulong pampamamahay

Makakakuha kayo ng pagtulong mula sa isang local na dalubhasa na gamit ang mga hakbang sa sumusunod. Makiugnay sa housing counseling program [pagpapayo pampamamahay] Department of Housing and Urban Development (HUD) [kagawarang pampaunlad ng pamamahay at lunsod].

Tawagan ang (800) 569-4287 o humanap ng tagapayo pampamamahay

I-Download ang form ng CDC

Gamitin ang form na ito upang kupkupin ang sarili ninyo mula sa eviction

I-Download ang Declaration ng CDC Declaration sa Kastila

Magpatuloy sa pagbabasa upang alamin kung tumutukoy sa inyo ang form na ito at papaano gamitin ito.

Kung binigyan ninyo ang nagpapaupa sa inyo ng isang napirmahang Declaration bago pinatagal ng CDC ang kanilang utos, hindi na kayo kailangang magbigay pa ng bagong form.

Step 2. Tingnan kung karapat-dapat kayo

Kung kaya ninyo i-check ang kahit man lamang isang kwadrado sa bawat listahan sa sunusunod ("Kita" at "Kahirapang Pananalapi"), nararapat kayo sa pananggalang ng CDC.

Kita


 • Nakatanggap ako ng stimulus check (Economic Impact Payment [abuloy para sa tama sa pamumuhay) sa 2020 o 2021
 • Hindi ko kinakailangang iulat ang anumang kita sa IRS sa 2020
 • Noong 2020 o 2021, kinikita ko (o inaasahan na kikitahin) ang kulang sa $99,000 bilang nagsasarili o kulang sa $198,000 bilang magkasamang naghaharap ng tax return [ulat ng buwis]
 • Malamang na mas mababa ang kinita ninyo kaysa sa halagang ito kung tumatanggap kayo ng alinman sa sumusunod na mga benefit:

  • Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) [pagtulong na dadag na pagkain]
  • Temporary Assistance for Needy Families (TANF)[pansamantalang pagtulong para sa mga pamilyang nangangailangan]
  • Supplemental Security Income (SSI)
  • Social Security Disability Insurance (SSDI)
  Wala sa nauuna ang tumutukoy, hindi ka karapat-dapat.

Kahirapan sa pananalapi

Hindi ko kayang babayaran ang buong upa ko o magbayad nang ganap para sa bahay dahil:

 • Talagang bumaba nang ang kita ko
 • Na-laid-off ako sa trabaho
 • Binawasan ang aking oras ng trabaho o sahod
 • May mga pambihirang gastos pampaggagamot ako na binayaran ko mismo, na ipinapaliwanag bilang 7.4% ng aking ibinagay na buong kita nitong taon.

Wala sa nauuna ang tumutukoy, hindi ka karapat-dapat.

Na-check ninyo ang kahit man lamang isang bagay sa bawat listahan? Karapat-dapat ang kalagayan ninyo.

Step 3. Basahin at pirmahan ang declaraton

Basahin ang mga pahayag sa sumusunod. Tiyaking na tutuo ang mga ito. Kung tutuo ang mga ito, i-download at pirmahan ang pahayag .

 • Karapat-dapat ang aking antas ng kita sa mga dahilan na ipinaliwanag sa nauuna
 • Ginawa ko ang pinakakaya ko na magbayad nang bahagi na pinakamalapit sa buong bayad na nasa panahon at kumuha ng pagtulong ng pamahalaan upang sapatin ang aking upa o mga bayad pampamamahay
 • Kung mapalayas ako, wala akong ibang maaabot na pagpipiliang pamamahay, kaya ako ay:
  • Malamang magiging homeless, o
  • Tutuloy sa isang pasilungan ng homeless, o
  • Makikitira nang kasama ang iba na nakatira sa masikip na tirahan
 • Naiintidihan ko na pagkatapos kong magpirma:
  • Maliban sa magkasundo kami ng aking nagpapaupa, sagutin ko pa rin ang upa, hindi nabayarang upa, at anumang bayarin, multa o patubo sa ilalim ng aking lease
  • Dapat sundan ko pa rin ang mga hinihiling ng aking lease
  • Maliban sa magkasundo kami ng aking nagpapaupa, kung hindi ako magbayad ng kinakailagan, maaari akong ma-evict kapag matapos itong pangsamantala pagpigil ng eviction
  • Maaari pa rin akong ma-evict para sa mga dahilan, maliban sa hindi pagbayad ng upa o bayad sa bahay
 • Pinipirmahan ko ang pahayag na ito sa ilalalim ng parusa ng perjury [pagsinungaling sa isinumpa]. Pinapangako ko na tutuo ang mga pahayag sa nauuna. Naiintidihan ko na maaari akong parausahan ng krimen sa pagsisinungaling..

Step 4. Ibigay ang napirmahang declaration sa nagpapaupa sa inyo

Tiyakin na inyong pinirmahan at linagyan ng petsa ang Declaration bago ninyo ipadala. Maaari ninyong gawain ito sa buson, email, fax, o harapan.

Magtago ng copy ng Declaration para sa inyong mga record.

Kung binigyan ninyo ang nagpapaupa sa inyo ng isang napirmahang Declaration bago pinatagal ng CDC ang kanilang utos, hindi na kayo kailangang magbigay pa ng bagong form.

Higit pang pangtulong sa eviction

Alamin kung pinipigil ng inyong state o local na pamahalaan ang mga eviction

Pangsamantalang pinipigl ng ilang state o local na pamahalaan ang mga ilang eviction upang tulungan ang pagpigil ng pagkalat ng coronavirus.

Hinharap ang eviction? Alamin kung nasa sakop na pamamahay kayo

Kung nakatira kayo sa building na may lima o higit pang matitirahan at tumatanggap ang nagpapaupa sa inyo ng kaluwagan sa mortgage ng CARES Act, hindi nila maaaring i-evict kayo dahil sa upa o mga nahuling bayarin o singil.