Skip to main content

Tingnan kung kinukukop pa rin kayo ng CARES Act mula sa mga bayarin sa pag-uupa o pag-evict [pagpapalayas]

English | Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | اَلْعَرَبِيَّةُ

Nawalan ng bisa ang pinkamarami sa mga pangkupkop ng CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) Act [batas na pangtulong, kaluwagan, at kaligtasang pangkapamuhayan] noong katapusan ng 2020.

Ngunit kung tumanggap ang nagpapaupa sa inyo ng forbearance, o kung sinusubukan ng nagpapaupa sa inyo na singilin kayo ng bayarin para sa panahon sa pagitan ng March 27 at July 24, 2020, maaaring may-karapatan pa rin kayo para sa pagtulong sa ilalim ng CARES Act

Papaano kayo kinukukop

Tumutukoy ang CARES Act kung:

 • Tumatanggap kayo o ang nagpapaupa sa inyo ng federal na subsidy [abuloy] pampag-upa, kabilang ang mga program na pantulong sa pag-uupa, kagaya ang mga voucher [pagpatibay na babayaran] o gawad.
 • Tumatanggap ang nagpapaupa sa inyo ng kaluwagan sa mortgage ng CARES Act

Kung tumutukoy ang CARES Act, hindi maaaring gawain ng nagpapaupa sa inyo na:

 • Magsingil ng mga bayarin sa nahuling bayad sa pagitan ng March 27 at July 24, 2020.
 • I-evict kayo dahil hindi ninyo nabayaran ang upa, bayrin ng nahuling bayad, mga singil mula sa panahon na iyon.

Maaari pa rin idemanda o i-evict kayo ng nagpapaupa sa inyo upang kubrahin ang upa, mga bayarin at singil mula bago ng March 27 at pagkatapos ng July 24, 2020.

Alamin kung tumutukoy ang CARES Act sa inyo

Tumutukoy lamang ang CARES Act sa “sakop ng pamamahay”, na nasa dalawang uri:

Kabilang dito:

 • Pamamahay pangmadla
 • Section 236 or 538 na pamamahay pangmaraming pamilya
 • Section 8 na pamamahay na batay sa project
 • Section 8 na pinipiling pamamahay na may-voucher
 • McKinney-Vento na gawad na pantulong sa homeless
 • Housing Opportunities for Persons with AIDS (HOPWA) [pamamahay na pagkakataon ng mga may-AIDS]
 • Low-Income Housing Tax Credit Program (LIHTC) [pagbawas sa buwis pampamamahay sa mababang-kita] para sa mga nagpapaupa.
 • Section 8 na pangmatimping panunumbalik
 • Section 811 na pamamahay para sa mga taong may-kapansanan
 • Section 202 na pamamahay para sa mga matatanda
 • Pamamahay na Below Market Interest Rate (BMIR) [mababa kaysa sa patubo sa pamilihan]
 • Rural Development [pagpaunlad sa bukid] na mga program ng pamamahay pangmaraming pamilya, gawad, o voucher.

Kung hindi kayo tiyak:

Kabilang dito ang mga morgage na inaalalayan ng:

 • Fannie Mae at Freddie Mac (FHFA)
 • Federal Housing Administration (FHA) [pangangasiwa ng pamamahay], Veterans Administration (VA) [pangangasiwa pangbeterano], Department of Housing and Urban Development (HUD), at U.S. Department of Agriculture (USDA) [kagawaran pangmagsasaka]

Kausapin ang nagpapaupa sa inyo upang alamin kung anong uri ang kanilang mortgage.

Kung nakatira kayo sa building na may lima o higit pang matitirahan

Maaari ninyong gamitin ang mga kasangkapan na ito upang alamin kung may mortgage na inaalalayan na federal ang building ninyo:

Kung nakatira kayo sa building na may apat o mas kaunting matitirahan

Maaaring siyasatin ng nagpapaupa sa inyo sa Freddie Mac , Fannie Mae , Veterans Administration , o U.S. Department of Agriculture upang alamin kung sakop ang tahanan ninyo.

Samantalahin ang libreng pagtulong pampamamahay

Kung gusto ninyo ng pagtulong mula sa isang dalubhasa, makiugnay sa housing counseling program [pagpapayo pampamamahay] Department of Housing and Urban Development (HUD).

Tawagan ang (800) 569-4287 o humanap ng tagapayo pampamamahay

Higit pang pangtulong sa pag-evict

Pirmahan ang Pagpahayag ng CDC at ipadala sa nagpapaupa sa inyo

Maaaring may karapatan kayong manatili sa inyong tahanan. Nasasainyo na gawain ang mga hakbang na ito upang mangyari ito, ayon sa utos mula sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [mga sentro ng pangangasiwa at pagpigil ng kasakita].

Tingnan ang mga hakbang na gagawain at magsimula ngayong araw

Alamin kung pinipigil ng inyong state o local na pamahalaan ang mga pag-evict

Pangsamantalang pinipigl ng ilang state o local na pamahalaan ang mga ilang eviction upang tulungan ang pagpigil ng pagkalat ng coronavirus.

Hinharap ang pag-evict? Alamin kung nasa sakop na pamamahay kayo

Kung nakatira kayo sa building na may lima o higit pang matitirahan at tumatanggap ang nagpapaupa sa inyo ng kaluwagan sa mortgage ng CARES Act, hindi nila maaaring i-evict kayo dahil sa upa o mga nahuling bayarin o singil.