Skip to main content
Mayroong tulong para sa mga nangungupahan
Kahit natapos ang moratorium ng CDC noong August 26, 2021, maaaring makatanggap pa rin ng tulong. Mag-apply na para sa ayuda para sa renta at mga utility.

Tulong para sa mga nangungupahan

Kung nahihirapan kang magbayad ng renta dahil sa coronavirus pandemic, hindi ka nag-iisa.

Naghahandog ng tulong ang mga pederal, state, at lokal na pamahalaan para sa mga gastusing bahay at sa pag-iwas ng eviction. Alamin kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyo, at kung ano ang pwede mong gawin.

Sa pahinang ito, makakakita ka ng impormasyon tungkol sa:

Ano ang gagawin kung nahihirapan kang magbayad ng renta

Maghanap ng emerhensiyang tulong para sa renta at mga utility

Kung nahihirapan kang magbayad ng renta at mga utility, hindi ka nag-iisa. Inilikha ang pederal na Emergency Rental Assistance (ERA) program para tulungan kang bayaran ang mga gastusing bahay para manatili ka sa inyong tirahan sa loob ng coronavirus pandemic.

Makipag-usap sa iyong landlord tungkol sa alternatibong rent repayment option

Bukod sa pag-apply para sa emergency rental assistance, ngayon ang panahon din para makipag-usap sa iyong landlord kung nahihirapan kang magbayad ng renta buwan-buwan o kung may utang kang renta.

Alamin ang iyong mga opsyon at kung paano masimulan ang mabuting usapan

Iwasan ang mga scam

Ginagamit ngayon ng mga scammer ang coronavirus pandemic para targetin ang mga taong nangangailangn ng rental assistance.

Magbasa ng karagdagang impormasyon upang makahuli, makaiwas, at maka-report ng mga scam (sa wikang Ingles)

Kung nag-aalala ka sa eviction o kung nawalan ka na ng tirahan

Pwede ka naming tulungang intindihan kung ano ang posibleng sunod na hakbang para sa iyo depende sa kasalukuyan mong sitwasyon.

Alamin kung mayroon kang karagdagang proteksyon

Bilang renter, mayroon kang mga karapatan sa lebel ng pederal, estado, at lokal sa panahon ng pandemic. Ang iba dito ay maaaring matulungan kang manatili sa iyong tirahan o ma-postpone ang eviction.

Kausapin ang isang lokal na eksperto

Maraming kailangang intindihin. Maaaring may mga lokal na eksperto na makakatulong sa iyo ng libre o sa murang halaga.

Tulong legal

Kung nagbabanta ang iyong landlord na i-evict ka, o kung kailangan mo ng tulong para maintindihan ang iyong mga karapatan, maaari kang kumausap sa isang abogado. Maaari kang maging kwalipikado para sa libreng tulong legal, base sa iyong kinikita.

Kontakin ang inyong lokal na bar association o legal aid

Samantalahin ang libreng tulong sa housing

Kung nais mong makatanggap ng tulong galing sa isang lokal na eksperto, mangyaring kontakin ang housing counseling program ng Department of Housing and Urban Development (HUD).

Tawagan ang 800-569-4287 o maghanap ng aprubadong housing counseling agency