Skip to main content
Mayroong tulong para sa mga nangungupahan
Kahit natapos ang moratorium ng CDC noong August 26, 2021, maaaring makatanggap pa rin ng tulong. Mag-apply na para sa ayuda para sa renta at mga utility.

Tulong para sa mga nangungupahan

English | Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | اَلْعَرَبِيَّةُ

Kung nahihirapan kang magbayad ng renta dahil sa coronavirus pandemic, hindi ka nag-iisa.

Naghahandog ng tulong ang mga pederal, state, at lokal na pamahalaan para sa mga gastusing bahay at sa pag-iwas ng eviction. Alamin kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyo, at kung ano ang pwede mong gawin.

Umaksyon para maiwasan ang eviction

Unawaan ang iyong mga karapatan kung nag-aalala ka sa eviction

Maaari ka naming tulungang intindihin kung ano ang posibleng sunod na hakbang para sa iyo base sa iyong sitwasyon ngayon.

Piliin ang iyong sitwasyon upang makita kung ano ang pwede mong gawin

Nilimitahan ng mga state at lokal na pamahalaan ang mga eviction upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus.

Bisitahin ang Eviction Lab para malaman tungkol sa mga state o lokal na eviction protection

Makatanggap ng tulong para sa pagbayad ng renta at mga utility

Maghanap ng emerhensiyang tulong para sa renta at mga utility

Kung nahihirapan kang magbayad ng renta at mga utility, hindi ka nag-iisa. Inilikha ang pederal na Emergency Rental Assistance (ERA) program para tulungan kang bayaran ang mga gastusing bahay para manatili ka sa inyong tirahan sa loob ng coronavirus pandemic.

  • Maaaring gamitin ang ayuda para sa back rent, future rent, mga utility, at iba pang mga gastusing bahay sa loob ng COVID-19 pandemic
  • Maaari ring makatulong sa gastusin sa paglipat
  • Karaniwang napupunta ang bayad diretso sa mga landlord at utility company

Maghanap ng lokal na rental assistance program

Alamin tungkol sa eligibility at kung ano ang sakop ng ayuda

Makatanggap ng taunang tulong para sa mga bayarin sa mga utility

Kontakin ang inyong lokal na Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) office para makatanggap ng tulong sa bayarin sa kuryente atbp.

Hanapin ang pinakamalapit na LIHEAP office sa inyo o kaya’y tumawag sa National Energy Assistance Referral Hotline sa (866)-674-6327.

Samantalahin ang libreng tulong sa housing

Maraming kailangang intindihin, kaya mayroong mga housing counselors na pwedeng tumulong sa inyong maunawaan ang inyong mga opsyon, gumawa ng plano, at tulungan ka pang mag-apply para sa rental assistance.

Kung nais mo ng tulong galing sa isang lokal na eksperto, mangyaring kontakin ang housing counseling program ng Department of Housing and Urban Development (HUD)’s.

Tawagan ang (800) 569-4287 o maghanap ng aprubadong housing counseling agency

Maaaring makatulong ang income recertification sa mga renter na nakatatanggap ng tulong galing sa HUD

Kung nakatatanggap ka na ng tulong galing sa Department of Housing and Urban Development (HUD) at nagbago ang iyong income, maaari kang mag-qualify para sa mas mababang renta. O kaya naman, pwede kang mag-qualify para sa isang hardship exemption na pinapayagan kang you might qualify for a hardship exemption that allows you to laktawan ang isa o higit na rent payment.

Humingi ng "income recertification" mula sa iyong Public Housing Authority (PHA) o sa iyong landlord sa lalong madaling panahon. Maaaring mag-apply ang pagbabago sa hindi pa nabayarang renta.

Maaari kang magpa-certify ng iyong income gamit ang email, text, o fax. Siguraduhing bigyan ang iyong orihinal na lagda pagkatapos. Kausapin sila para malaman kung paano.


Makipag-usap sa iyong landlord tungkol sa alternatibong rent repayment option

Maaaring maging magastos at mahirap ang proseso ng eviction para sa parehong renter at landlord. Marahil ay mas gugustuhin niyong iwasan ito. Bukod sa pag-apply para sa emergency rental assistance, maaaring pwede ka ring makipag-ugnayan sa iyong landlord tungkol sa mga posibleng alternatibo upang mabayaran ang iyong renta buwan-buwan.

Alamin ang iyong mga opsyon at kung paano masimulan ang mabuting usapan

Alamin kung mayroon kang karagdagang proteksyon

Proteksyon para sa mga renter na nasa federally subsidized housing

Kung tumatanggap ka ng tenant-based voucher o kaya nakatira sa isang gusaling may 5 o higit na unit:

  • Maaaring maprotektahan ka mula sa eviction dahil sa hindi nabayarang renta. Kung nakatatanggap ng mortgage forbearance relief ang iyong landlord, maaaring pinagbabawalan silang i-evict ka o singilan ka ng late fee.
  • Maaaring mayroon kang karapatan sa ilalim ng CARES Act para sa 30-day notice to vacate bago ka pwedeng -ievict ng iyong landlord.
  • Maaaring pinagbawalan ang iyong landlord na sumingil ng late fee o penalty mula March 27 hanggang July 24, 2020.

Nag-aapply ang mga proteksyon na ito sa milyun-milyong mga unit sa buond Estados Unidos.

Alamin tungkol sa mga proteksyon para sa mga renter sa federally subsidized housing

Mga karapatan ng tenant sa pangongolekta ng utang

Bukos sa CARES Act, mayroon ka ring mga karapatang lokal, state at pederal na poprotektahan ka sa loob ng pandemic. Maaari kang panatilihin sa iyong itrahan o i-postpone ang eviction.

Bilang renter, mayroon kang:

  • state at lokal na karapatan bilang renter
  • karapatan bilang domestic violence survivor
  • karapatang i-ulat ang mga hindi-makatarungang mga landlord
  • karapatan para i-ulat ang housing discrimination

Alamin ang mga karapatan na ito

Karapatan para sa mga active duty servicemember

Sa ilalim ng Servicemember Civil Relief Act (SCRA), karamihan sa mga active duty servicemember ay may karagdagang karapatan bilang renter.

Alamin tungkol sa mga proteksyon para sa mga servicemembers

Kausapin ang isang lokal na eksperto

Maraming kailangang intindihin. Maaaring may mga lokal na eksperto na makakatulong sa iyo ng libre o sa murang halaga.

Tulong legal

Kung nagbabanta ang iyong landlord na i-evict ka, o kung kailangan mo ng tulong para maintindihan ang iyong mga karapatan, maaari kang kumausap sa isang abogado. Maaari kang maging kwalipikado para sa libreng tulong legal, base sa iyong kinikita.

Kontakin ang inyong lokal na bar association o legal aid

Samantalahin ang libreng tulong sa housing

Kung nais mong makatanggap ng tulong galing sa isang lokal na eksperto, mangyaring kontakin ang housing counseling program ng Department of Housing and Urban Development (HUD).

Tawagan ang 800-569-4287 o maghanap ng aprubadong housing counseling agency