Skip to main content

Pagtulong para sa mga umuupa

English | Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | اَلْعَرَبِيَّةُ /span>

Kung nahihirapan kayong magbayad ng upa bilang kalabasan ng pandemic ng coranavirus, hindi kayo nag-iisa.

Sa mabuting palad, nag-aalay ang mgafederal, state, at local na pamahalaan ng mga legal na pangkukop gayon din pagtulong sa upa. Alamin kung ano ang ibig sabihin nito para sa inyo at kung anong magagawa ninyo.

Kumilos upang iwasan ang eviction

Kailangang kumilos kayo upang kukupin ang sarili ninyo mula sa eviction. Hindi kusa ang mga pangkupkop na ito. Magbasa pa upang alamin kung papaano.

Pirmahan ang Pagpahayag ng CDC at ipadala sa nagpapaupa sa inyo

Maaaring may karapatan kayong manatili sa inyong tahanan. Pinigil ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [mga lunduyang pampangangasiwa at pagpigil ng kasakitan] ang pinakamarami sa mga eviction upang pigilin ang pagkalat ng coronavirus. Subalit kailangang kumilos kayo upang gamitin ang karapatang ito.

Alamin kung pinipigil ng inyong state o local na pamahalaan ang mga eviction.

Pangsamantalang pinipigl ng ilang state at local na pamahalaan ang mga ilang eviction upang tulungan ang pagpigil ng pagkalat ng coronavirus.

Dalawin ang Eviction Lab, isang samahang nonprofit [sadyang hindi tumutubo], upang alamin ukol sa mga pagkupkop ng state at local

Hanapin ang ibang mga pagkupkop sa eviction

Sa lugar ninyo o sa kalagayan ninyo, maaaring may mga ibang paraan upang tiyakin na manatili kayo sa inyong inuupahang tahanan.

Tanungin ang nagpapaupa sa inyo kung tumatanggap sila ng pagtulong sa mortgage

Kung tumatanggap ang nagpapaupa sa inyo ng kaluwagan sa mortgage forbearance [pagpapaubaya ng upa], maaaring nakukupkop kayo mula sa eviction.

Alamin kung mayroon kayo nitong pagkupkop

Maaaring mas maraming karapatan ang mga servicemember [nasa military] na active duty [naglilingkod ngayon].

Nagkakaloob ang Servicemember Civil Relief Act (SCRA) [batas pangkaluwagang civil ng mga nasa military] sa pinakamarami sa mga servicemember na active duty ng mga tanging pagkupkop mula sa eviction, at kinakailangan sa mga nagpapaupa na kumuha ng utos ng court bago mag-evict ng servicemember.

Makiugnay sa isang attorney ng legal na pagtulong pangmilitary upang alamin kung tumutukoy sa inyo ang mga pagkupkop ng SCRA mula sa eviction

Tingnan kung kinukukop pa kayo ng CARES Act

Nawalan na ng bisa ang pinakamarami sa mga pagkupkop ng CARES Act. Subalit kung sinusubukan ng inyong nagpapaupa na sinigilin ang mga bayarin o i-evict kayo para sa mga upa na hindi nabayaran o mga bayarin na pinataw sa pagitan ng March 27 at July 24, 2020, maaaring mayroon pa kayong mga pagkupkop.

Tingnan ang higit pa tungkol sa mga pagkupkop ng CARES Act

Samantalahin ang libreng pagtulong pampamamahay

Kung gusto ninyo ng pagtulong mula sa isang dalubhasa, makiugnay sa housing counseling program [pagpapayo pampamamahay] Department of Housing and Urban Development (HUD).

Tawagan ang (800) 569-4287 o humanap ng tagapayo pampamamahay

Kumuha ng pagtulong sa pagbabayad ng upa at mga utilitiy

Humanap ng pagtulong pang-emergency kung hindi ninyo kayang bayaran ang upa at maga utility

Maaari kayong humiling ng pagtulong mula sa mga state at local na samahan.

  • Maaari gamitin ang pera para sa upa, mga utility, at ibang gastos pampamamahay na napapala dahil sa COVID-19.
  • Sa kinaugalian, binabayaran nang tuwiran ang mga nagpapaupa at mga company na utility.
  • Maaaring may maaabot na pera pantulong sa mga gastos pampaglilipat.

Maaaring humiling kayo o ang nagpapaupa sa inyo, ayon sa kung saan kayo nakatira.

Kumuha ng pagtulong pang-buong-taon sa mga kwenta ng utlity

Makiugnay sa inyong local na opisina ng Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) [pagtulong sa kuryente sa bahay pangmababang-kita] upang makatanggap ng pagtulong sa pagbayad ng inyong mga kwenta pangkuryente.

Makakatulong sa mga umuupa ang income recertification [muling pagpatibay ng kita] upang makatanggap ng pagtulong mula sa HUD

Kung tumatanggap na kayo ng pagtulong pampag-uupa mula sa Department of Housing and Urban Development (HUD) [kagawarang pampaunlad ng pamamahay at lunsod], at nagpalit ang kita ninyo, maaaring karapat-dapat kayo para sa masmababang upa. O, maaari kayong karapat-dapat para sa pagkalibre dahil sa kahirapan na papayagan kayong laktawan ang isa o higit pang bayad ng upa.

Humilng ng “income recertification” sa inyong Public Housing Authority (PHA) [kapangyarihan pangmadla pampamamahay] o nagpapaupa. Gawain ito nang pinakamaagang makakaya. Maaaring gamitin ang pagbago sa upa sa hindi nabayarang upa.

Maaari ninyong patibayan ang inyong kita sa pamamagitan ng email, text, o fax. Tiyaking ibigay, pagkatapos, ang inyong original na pinirmahan sa inyong nagpapaupa o PHA. Kausapin sila upang alamin kung papaano.Gumawa ng plan upang makahabol sa upa

Hindi tinatanggal ng mga pagkukupkop sa eviction ang upa na pananagutan ninyo. Humanap ng pagtulong sa hindi nabayaran na upa, pagkatapos gumawa ng plan para bayaran ang lahat na naitabing upa upang iwasan ang eviction kapag natapos ang pagkupkop.

Kausapin ang isang local na dalubhasa. Makakatulong ang isang attorney o tagapayo pampamamahay upang maintindihan ninyo ang mga pagpipilian ninyo o makipag-ayos sa nagpapaupa sa inyo. Nagkakaloob ang madaming tagapayo pampamamahay ng mga paglilingkod sa mga umuupa at may-ari ng bahay.

Maghanap ng pagtulong sa mga kwentana upa at utlity. Dalawin ang directory ng pagtulong pampag-uupa mula sa National Low Income Housing Coalition.

Tuklasin kung ano ang kaya ninyo na bayaran bawat buwan. Linawin ang inyong budget [nakalaang gugugulin] bago makiusap sa nagpapaupa sa inyo. Sa gayon, maiiwasan ninyo magpapangako nang hindi ninyo matutupad.

Sabihin ninyo sa nagpapaupa sa inyo na gusto nyong magkaroon ng kasunduan pampagbayad. Huwag sumang-ayon sa isang plan ng hindi ninyo kaya.

Mga pagpipilian na maaaring gusto ninyong hilingin sa nagpapaupa sa inyo:

Plan Pampagbabayad. Maaari ninyong hilingin na iaatraso ang mga bayad at sumang-ayon na maghabol kapag kumikita na kayo nang mas malaki. Ibig sabihin nito na maaaring kailangang magbayad kayo ng mas malaki kapag nakabalik na kayong matatag.

Pagbawas sa upa. Kung kaya ninyo ng mas maliit na bayad buwanan, maaari ninyo hilingin sa nagpapaupa sa inyo na babaan ang upa ninyo hanggang kaya ninyo magbayad nang mas malaki, Maaari din ninyo isama ito sa isang plan ng pagbabayad.

Pagpapatawad. Kung hindi ninyo kaya ang anumang upa, maaari ninyong hilingin sa nagpapaupa sa inyo na patawarin ang inyong upa sa maaiksing panahon.

Alalahanin: may mga karapatan kayo bilang umuupa. May karapatan kayong humiling ng pagbawas sa upa kung nangangailangan ang inyong tahanan ng pagkukumpuni o may mga ibang problem, kahit na nagtitiis kayo ng paghihirap sa pananalapi. Kapag nagkasundo kayo at ang nagpapaupa sa inyo sa isang paraan kung papaano kayo makakahabol sa inyong upa, tiyakin ninyo na hindi ninyo binitiwan ang lahat ng mga karapatan ninyo.Mga karapatan ng umuupa at sa pagkukubra

Sa pangkalahatan, labag sa batas na gawain ng nagpapaupa sa inyo na:

  • Palayasin kayo sa pamamagitan ng pagpalit ng mga kandado na walang utos ng court
  • Maghabol ng mga kabayaran, patubo, o ibang mga singil na hindi ninyo sinang-ayunan.

Pinangangasiwaan ang mga karapatan ninyo ng inyong kasunduang pang-upa at mgasa state o local na batas, Dalawain ang LegalFAQ.org upang alamin ang inyong mga karapatan bilang umuupa sa state ninyo.

Upang makiusap sa isang attorney, makiugnay sa inyong local na bar association [samamhan ng mga attorney] o legal aid [pagtulong sa batas]

Kung servicemember kayo, makiugnay sa inyong local na Legal Assistance Office

Makiusap sa isang local na dalubhasa

Maaaring marami itong palibot-libot. May mga local na dalubhasa na makakatulong sa inyo, libre o sa mababang gastos.

Legal na pagtulong

Kung nagbabanta ang nagpapaupa sa inyo na ii-evict kayo, at kailangan ninyo ng tulong upang maintindihan ang karapatan ninyo, makiusap sa isang attorney. Maaaring karapat-dapat kayo para sa libreng legal na tulong, batay sa inyong kita.

Samantalahin ang libreng pagtulong pampamamahay

Kung gusto ninyo ng pagtulong mula sa isang dalubhasa, makiugnay sa housing counseling program [pagpapayo pampamamahay] ng Department of Housing and Urban Development (HUD).

Tawagan ang (800) 569-4287 o humanap ng tagapayo pampamamahay