Skip to main content

Matuto tungkol sa mga mapipili sa tulong sa mortgage

English | Español | 繁體中文 | 简体中文 | Tiếng Việt | 한국어

Isang bagong federal na batas ang ipinatutupad, dalawang pagkupkop para sa mga may-ari ng bahay na may mga mortgage na tinataguyod ng federal o Government Sponsored Enterprise (GSE)) [mga negosyo na tinatangkilik ng gobyerno]. Matuto pa tungkol sa mga mapipiling ito at kung angkop sila sa iyong kalagayan.

Kung wala kang mortgage na tinataguyod ng federal o GSE, maaari ka pa ring magkaroon ng mga mapipili sa tulong sa pamamagitan ng iyong tagapagbigay ng serbisyo sa mortgage loan o mula sa iyong state. Alamin kung sino ang may-ari o nagsisilbi sa iyong mortgage.

Tulong ng CARES Act para sa lahat ng mortgage na tinataguyod ng federal o GSE

Sa ilalim ng Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, may dalawang pagkupkop para sa mga may-ari ng bahay na may mga mortgage na tinataguyod ng federal o GSE:

  • Una, hindi maaaaring magremata sa iyo ang iyong lender [nagpautang] o tagapagbigay ng serbisyo sa loan sa loob ng 60 araw pagkaraan ng March 18, 2020. Lalo na, ipinagbabawal ng CARES Act sa mga lender at mga tagapagbigay ng serbisyo sa pagsisimula ng legal o hindi legal na pagremata laban sa iyo, na tapusin ang pagpasya sa pagremata o pagbebenta, sa panahong ito.
  • Ikalawa, kung nakararanas ka ng paghihirap pampananalapi dahil sa pandemya sa coronavirus, may karapatan kang humiling ng forebearance [pagpapaumanhin] na hanggang 180 araw. Mayroon ka ring karapatang humiling ng palugit na hanggang 180 araw pa. Kailangan mong makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng serbisyo sa loan para humiling ng forebearance. Walang karagdagang bayarin, multa o dagdag na interes (na higit sa naka-schedule na halaga) na idinagdag sa iyong account. HIndi mo kailangang magsampa ng karagdagang papeles para maging nararapat mlaliban sa iyong pahayag na mayroon kang paghihirap pampananalapi na kaugnay sa pandemya.

Mortgage forbearance [pagpapaumanhin]

Ang forbearance ay kapag pinayagan ka ng iyong tagapagbigay ng serbisyo sa mortgage o lender na ihinto (ibitin), o bawasan ang iyong mga pagbabayad ng mortgage sa loob ng natakdaang panahon habang bumabawi ka sa iyong lakas pampananalapi.

Nagbibigay ang CARES Act sa maraming may-ari ng bahay ng karapatang ihinto ang lahat ng pagbabayad ng mortgage sa loob ng isang takdang panahon.

Ang forebearance ay hindi nangangahulugan na kinalimutan o nabura na ang iyong mga pagbabayad. Kinakailangan mo pa ring muling magbayad ng anumang napalipas o nabawasang pagbabayad sa hinaharap, na maaaring muling bayaran paglipas ng panahon. Sa pagtatapos ng forebearance, makikipag-ugnayan sa iyo ang iyong tagapagbigay ng serbisyo tungkol sa kung paano mababayaran ang mga napalipas na pagbabayad. Maaaring may iba't ibang maaabot na program.

Tiyaking nauunawaan mo kung paano mababayaran ang forbearance. Puwedeng may iba't ibang program o mapipiling forebearance, batay sa uri ng loan mo.

Halimbawa, kung mayroong kang loan na Fannie Mae, Freddie Mac, FHA, VA, or USDA, hindi mo kailangang bayaran nang isang beses ang halagang ibinitin—maliban kung magagawa mo ito.

Kung bumalik na ang iyong kita bago matapos ang iyong forebearance, makipagugnayan sa iyong tagapagbigay ng serbisyo at bumalik sa pagbabayad sa lalong madaling panahon upang matakdaan ang iyong tungkulin sa hinaharap.

Kung gusto mong matuto pa

Kung makukuha mo ang forebearance, basahin ang aming patnubay para tulungan kang gumawa ng pinakamagandang pagpasya batay sa iyong kalagayan.

Mga moratorium [pagpaliban] sa pagbitin o pagpigil sa pagremata

Ang pagremata ay kapag binawi ng lender ang ari-arian pagkatapos mabigo ang may-ari ng bahay na bayaran ang kinakailangang pagbabayad ng mortgage.

Magkakaiba ang paraan ng pagremata ayon sa state. Sa ilalim ng batas federal, hindi makakapagsimula ng paraan ng pagremata sa state ang isang tagapagbigay ng serbisyo hanggang lumampas na ang iyong loan sa takdang petsa nang 120 araw. Maaaring magkaroon ng mga hindi pagsakop batay sa iyong forebearance o program sa pagbawas sa pagkalugi.

Kung gusto mong matuto pa

Puwedeng makipagtulungan sa iyo ang iyong tagapagbigay ng serbisyo para maiwasan ang pagremata.

Ipinapaliwanag ng Gabay sa Tagumpay ng May-ari ng Bahay (Homeowner’s Guide to Success) ang federal na batas at ano ang gagawin kung hindi mo mabayaran ang iyong mortgage.

Ano ang susunod na gagawin

Kailangan mong matukoy kung sino ang may-ari o sumusuporta sa iyong mortgage para makita kung magagamit mo ang isa sa mga mapipili na tulong sa mortgage.

Alamin kung aling mapipili ang maaaring mararapat ka