Skip to main content

Alamin kung aling mapipili ang maaaring nararapat ka

English | Español | 繁體中文 | 简体中文 | Tiếng Việt | 한국어 | اَلْعَرَبِيَّةُ

Nakabatay ang iyong mga mapipili sa tulong sa mortgage sa kung sino ang may-ari o nagtataguyod sa iyong mortgage, mga programang kanilang inaalok, at saligan sa pagiging nararapat na kanilang itinakda. Dito, ipapaliwanag namin kung paano malaman kung saan ka maaaring maging nararapat.

Na-update na ang nilalaman na ito sa Ingles, Malapit nang ma-update ang pagsasalin na ito.

Una, alamin kung sino ang nagsisilbi sa iyong mortgage

Ang tagapagbigay ng serbisyo ng mortgage ay isang kompanya na pinadadalhan mo ng mga pagbabayad sa mortgage kada buwan. Kailangan mong makipag-ugnayan sa kanila.

Kung hindi mo alam o hindi matandaan kung sino ang kasalukuyan mong tagapagbigay ng serbisyo ng mortgage, maraming paraan para malaman ito, kabilang na ang pagtingin sa statement [tala ng singil] ng iyong mortgage para sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan.

Alamin kung sino ang may-ari o nagsisilbi sa iyong mortgage

Ikalawa, tingnan kung ang tinataguyod ng federal o GSE ang iyong mortgage

Para maging nararapat sa mga pagkupkop sa ilalim ng CARES Act, kailangang naka-insure, may garantiya, pag-aari, o tinataguyod o pinondohan ng isa sa mga ahensyang federal o mga Government Sponsored Entities (mga GSE) [mga entidad na tinatangkilik ng gobyerno] na nakalista sa ibaba. Karamihan sa mga mortgage ay tinataguyod ng federal o GSE.

Kung hindi mo alam kung sino ang nag-insure, naggarantiya, nag-ari o nagtataguyod sa iyong mortgage, puwede kang tumwawag sa iyong tagapagbigay ng serbisyo o tingnan ang link sa ibaba. May katungkulan ang tagapagbigay ng serbisyo na ibigay sa iyo, sa abot ng kanilang kaalaman, ang pangalan, tirahan, at numero ng telepono ng kung sino ang may-ari o nagtataguyod sa iyong loan [utang]. Maaari mo ring malaman mula sa iyong mga dokumento ng mortgage at tala, lalo na kung mayroon kang loan na VA, USDA, o FHA.

Kung tinataguyod o pinondohan ng federal ang iyong mortgage

Kabilang sa listahang ito ang mga federal na ahensya at iba pang Government Sponsored Entities (GSEs) na may mga tinataguyod na mortgage ng federal. Ibabaling ka ng mga link na ito sa pangpatnubay na kaugnay sa coronavirus na ibinibigay ng mga ahensya at entidad, pati na rin ang mga maaabot na impormasyon tungkol sa "loan look up" [pagsisiyasat ng utang].

Kung hindi tinataguyod o pinondohan ng isa sa mga entidad na ito ang iyong mortage

Kung may mortgage loan ka na hindi tinataguyod ng isa sa mga federal na ahensya o entidad na nakalista rito, hindi sakop ng CARES Act ang iyong loan. Makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng serbisyo para makita ang mga mapipili na maaabot mo. Makikita mo ang pangalan ng iyong tagapagbigay ng serbisyo sa iyong statement ng mortgage o sa pamamagitan ng paghahanap sa Mortgage Electronic Registration Systems (MERS) website.

HInikayat ng CFPB at mga iba pang tagapamahala ng pananalapi ang mga institusyon pampananalapi na makipagtulungan sa mga borrower na o maaaaring hindi matugunan ang kanilang mga tungkulin dahil sa mga epekto ng COVID-19.

Kailangan kang tulungan ng iyong tagapagbigay ng serbisyo na matukoy ang mga kahaliling maaaring magamit mo dahil sa iyong tiyak na kalagayan.

Ikatlo, tingnan kung nag-aalok ang iyong state ng mga karagdagang mapipili na tulong sa mortgage

Maraming state ang nagpapatupad at nagsasaalang-alang ng iba't ibang mapipili sa tulong sa mortgage, kabilang ang pagpapahinto ng mga pagremata. Tingnan ang website ng gobyerno ng inyong state para sa mga detalye .

Ano ang susunod na gagawin

Pata humiling ng mapipili sa tulong, kakailanganin mong makipag-ugnayan sa kompanya na nagbibigay ng serbisyo sa iyong mortgage. Matuto kung ano ang mga itatanong at anong mga materyales ang kukunin kapag humlijng ka ng tulong sa mortgage.