Skip to main content

Tulong kung nawalan ka ng tirahan

Kung nawalan ka ng tirahan dahil sa foreclosure o eviction dulot ng COVID-19 pandemic, hindi ka nag-iisa. May makakatulong sa iyo sa inyong lugar.

Pangunahing pinahahalagahan namin ang iyong kalusugan at kaligtasan. Kung may inaalala ka tungkol sa COVID-19, kumonsulta ka muna sa iyong doktor o kaya bisitahin ang CDC.gov/coronavirus (sa wikang Ingles). Pagkatapos mong asikasuhin ang iyong pangangailangan, maaari mong sundan ang sumusunod na hakbang para asikasuhin ang iyong pinansiya at makahanap ng pirming tirahan.

1. Humingi ng libreng tulong na nararapat para sa iyo

Maaari kang makatanggap ng tulong para makahanap ng tirahan at iba pang serbisyo. Dahil maaaring tumagal ang proseso ng aplikasyon, simulan mo na agad ang iyong aplikasyon at sundan ang iba pang hakbang habang naghihintay.

Maaaring may mga lokal na programa na makakatulong sa iyong sitwasyon, kung nahihirapan kang magbayad ng rent o utilities sa iyong tirahan. Kadalasan, maaaring gamitin ang ayuda para sa mga gastusin sa paglipat, security deposit, rental application o screening fees, hindi nabayarang utilities, at bayad sa motel o hotel. Maaaring makatulong ang mga programa na ito para sa iyong housing, utilities, o paglipat.

Maghanap ng mga programa sa iyong lugar (sa wikang Ingles)

Maaring matagal ang pag-apruba para sa housing sa maraming lugar, kaya mag-apply na agad kung kwalipikado ka.

Minsan may iba’t ibang waiting list para sa iba’t ibang

rental assistance program. Kadalasan ay inaanunsyo sa lokal na programa at online ang pagbukas ng mga waitlist. Maaari kang mag-apply sa maraming waitlist sa iba’t ibang lugar sa parehong panahon.

Maghanap ng subsidized housing sa iyong lugar

Maaaring tumawag ang mga veterans sa VA National Center for Homeless Veterans at 877-4AID-VET (877-424-3838) o kay mag-chat online sa va.gov . Handa ang mga trained na counselor na kumausap sayo ng pribado 24 oras kada araw, 7 araw sa isang linggo.

Kung kasalukuyan kang naglilingkod sa military at nagkakaproblema sa eviction o kaya sa pinansiya, maaaring makatulong ang relief organization ng iyong service . Ang Army Emergency Relief, Navy-Marine Corps Relief Society, at ang Air Force Aid Society ay maaaring makatulong sa iyo.

2. Maghanap ng ligtas na pansamantalang tirahan

Habang inaayos mo ang iyong pinansiya, maaaring kakailanganin mo muna ng pansamantalang tirahan. Maaaring makatulong ang sumusnod na payo para makahanap ka ng ligtas na pansamantalang tirahan.

Magtanong sa iyong lokal na opisyal, sa bahay-aklatan, o kaya maghanap ng mga shelter na kunektado sa pederal na Department of Housing and Urban Development (HUD).

Ang ibang mga siyudad ay may mga warming center, kubeta, at liguan para sa iyo.

Maaaring mayroon ring mga lugar kung saan pwede ka magpark overnight. Maaaring may mga kubeta at labahan na malapit.

Maghanap at magtanong sa iyong lokal na opisyal o kaya social services agency

Karaniwang makakahingi ng tulong sa iyong kapamilya at kaibigan kapag nahihirapan ka. Pag-usapan niyo ng mabuti kung ano ang hinihingi mong tulong at paano sila makakatulong. Siguraduhing matatag ang iyong relasyon at manatili kang mapagtitiwalaan.

Basahin ang mga payong ito para makipag-usap sa iyong mga kapamilya at kaibigan

3. Humabol sa iyong mga pinansiya

Bago ka lumipat sa bagong tirahan, ayusin mo muna ang sarili mong pinansiya. Asikasuhin ang iyong mga gastusin at paperwork para makasimula ka muli.

Mabuting itago ang lahat ng iyong personal na impormasyon at dokumento sa isang ligtas na lugar—halimbawa, sa isang electronic device na para sa iyo lamang. Ayusin ang iyong mga papeles, account number, impormasyong medikal at iyong reseta, Internet user ID at password, at iba pang kritikal na impormasyon na kakailanganin mo.

Maghanda para sa sakuna (English | Español | 中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog )

Kumpletuhin ang iyong Emergency Financial First Aid Kit (English | Español | 中文 | Tiếng Việt | 한국어 )

Mahalagang may paraan kung paano ka makontak sa telepono, e-mail, o mail. Sa ganung paraan, pwede kang makontak kung nag-aapply ka ng mga trabaho o benepisyo. Maaari ka ring makatanggap ng mga notipikasyon para sa mga bill o deadline, o kung mapupunta na sa collection ang iyong bill.

May ibang mga shelter, simbahan, at food pantry na pumapayag na tanggapin ang iyong mga sulat sa kanilang mga address. Maaari ka ring mag-apply para sa mga mail service na nag-aalok ng virtual na address. Kung kukuha ka ng virtual na address, siguraduhing alam mo kung magkano at paano kanselahin ang serbisyo pag hindi mo na kailangan. Pag mayroon ka nang address, pumunta ka sa iyong lokal na post office para mabago ang iyong address sa U.S. Postal Service, o kaya baguhin ang iyong address online , para siguraduhing matatanggap mo ang iyong mahalagang mail.

Kung nasa waitlist ka para sa housing, pwede kang kontakin ng housing agency sa iyong mailing address. Karaniwang hindi mo kailangan ng mailing address para makatanggap ng mga benepisyo tulad ng unemployment o food assistance.

Siguraduhing nakansela mo na ang iyong dating mga utility at hindi na nakapangalan sa iyo. Ipaalam sa kanila ang bago mong contact information para makatanggap ka ng notipikasyon pag nakansela na.

Siguraduhing maaabutan ka ng mga kumpanyang ito sa e-mail o mail, para tuloy-tuloy kang makakatanggap ng impormasyon galing sa kanila. May mga “paperless” na opsyon rin kung may ganitong serbisyo ang kumpanyang ito, at pwede mong asikasuhin mo ang iyong mga online na account.

4. Bantayan ang iyong credit

Naaapektuhan ng foreclosure o eviction ang iyong credit. Kahit na lumipat ka ng bahay bago ng foreclosure o eviction, maaaring maapektuhan pa rin ang iyong credit, at mahirapan kang makahanap ng bagong tirahan.

Kung nagbabalak kang kumuha ng loan – tulad ng mortgage o car loan – naaapektuhan ng iyong credit history ang gastos sa iyong loan. Kung balak mong umupa ng tirahan, titignan rin ng mga landlord ang iyong credit report.

Ngayon, mas madali na para tignan ang iyong credit report. Pwede nang makatanggap ng libreng credit report linggo-linggo galing sa tatlong pinaka-malaking na nasyonal na credit reporting agencies: Equifax, Experian, and Transunion. Libre ang mga report na ito hanggang April 20, 2022.

Siguraduhing tama ang iyong report – halimbawa, kung may loan o credit card na sa ibang tao na pareho ang pangalan sa iyo, Kung may mapansin kang mali, asikasuhin ito agad.

Magsumite ka ng dispute sa credit reporting company na nagbigay sa iyo ng report.

Humingi ng libreng credit report sa annualcreditreport.com

Tignan kung paano magsumite ng dispute sa iyong credit report

Magsumite ng reklamo

Kung nasubukan mo nang kontakin ang kumpanya at hindi pa rin nila naasikaso ang isyu, magsumite ka ng reklamo. Sabihin sa amin ang problema—ipapadala namin sa kumpanya para makatanggap ka ng tugon sa loob ng 15 araw.

Magsumite ng reklamo

Kung umalis ka na sa isang rental home pero may utang pa ring renta, maaari kang matulungan ng federal emergency rental help. Mas mabuti na ang late payment kaysa unpaid rent.

Maghanap ng mga rental assistance program sa iyong lugar

Kung nakatanggap ka ng ayuda galing sa public housing agency, maaaring may record pa rin ng iyong dating utang. Kontakin ang ahensya agad pag nabayaran mo na ang utang.

Magtago ka rin ng sarili mong record ng iyong mga payment, kung sakaling kailangan mong magsumite ng dispute ng record.

Kung hindi ka natanggap sa isang rental application dahil sa background check, credit check, o tenant screening report, mayroon kang mga karapatan.

Mayroon kang karapatan para makatanggap ng notice of rejection, kasama ang pangalan, address, at telepono ng kumpanya na nagbigay ng iyong impormasyon. Mayroon ka ring karapatan para humiling ng screening report galing sa kumpanyang ito. Basahin ng mabuti ang report at tignan kung may mali na dapat itama, at kung nararapat, magsumite ng dispute sa kumpanya gamit ang contact information na binigay nila. Halimbawa, maaaring may batas sa iyong estado na nagsasabing hindi dapat kasama sa tenant report ang mga eviction dulot ng COVID-19.

Kahit na negatibo ang impormasyon sa iyong report, hindi ito matatanggal maliban na lang kung mali ito.

Kung nagsumite ka ng reklamo at hindi pa rin nila naaayos, mangyaring magsumite ng reklamo sa CFPB.

Magbasa pa tungkol sa mga renter screening report

Iba pang mga rekurso para sa iyo

Kausapin ang isang abogado

Kung kailangan mo ng abogado, maaaring may makatutulong s aiyo, at maaari ka ring humingi ng libreng tulong legal. Kung ikaw ay isang servicemember, kumonsulta sa iyong local na Legal Assistance Office.

Humingi ng karagdagang tulong pederal

Maaari kang matulungan ng ibang mga ahensya sa gobyerno para sa karagdagang impormasyon tungkol sa unemployment, leave, health benefits, at iba pang mga isyu.