Skip to main content

Pagwakas ng iyong forbearance

Kailangan ng pagpaplano para sa pagwakas ng iyong mortgage forbearance. Alamin ang iyong mga pagpipiliang opsyon, humingi ng tulong sa mga eksperto, at hanapin ang pinakamainam na daan para sa iyo.Alamin ang iyong mga opsyon sa pagbayad

Bago matapos ang iyong mortgage forbearance, kontakin ang iyong servicer para planuhin ang mga sunod na hakbang. Tutulungan ka nila kung paano bayaran ang iyong forbearance.

Ipinapaliwanag ng video na ito kung ano ang mga karaniwang opsyon ng mga umuutang pagkatapos ng kanilang forbearance. Kung lump-sum repayment lang ang binabanggit sa iyo, magtanong tungkol sa ibang mga opsyon.

[Beginning of video.]

There are a number of options for repaying forbearance, but which options are available to you may depend on who owns or backs your mortgage, your mortgage servicer, and your particular situation. There's no one-size-fits-all for options. For instance, if you have a federally backed mortgage, which is a loan from Fannie Mae, Freddie Mac, FHA, VA, or USDA, your servicer cannot require you to pay back your forbearance as a lump sum. Many servicers for non-federally backed mortgages also do not require lump sum repayments but some may, so if you only hear about a lump sum repayment ask about other options.

There are four common ways to repay the money due from your forbearance. The first option is sometimes called a repayment plan. This can be a good option if you can make your regular mortgage payment plus some extra. It adds the amount unpaid during the forbearance to your regular monthly payments over a certain period of time. Let's say your servicer offers you a forbearance where you can pause your mortgage payments for three months, and your regular mortgage payment is $1,000 each month. So the payments you missed during your forbearance add up to $3,000. Suppose your servicer offers you one year to make up the $3,000 that was unpaid due to the forbearance. Doing the math, that comes to $250 added to your regular mortgage payment each month for one year. So your total mortgage payment would be $1,250 until you make up the skipped payments. After you've repaid the payments you skipped, your monthly payments would return to the normal $1,000.

Another option is sometimes called payment deferral. That's when you wait to make up your unpaid forbearance amounts until the end of the term of your loan or when you sell or refinance your home. This option can be useful if you can keep making your regular payment but can't pay any extra. If you receive a payment deferral, you don't need to make up the payments you are allowed to pause or reduce during forbearance until the end of your loan. At the end of the loan, your servicer may require you to repay the skipped payments all at once from the proceeds of the sale or through refinance. Let's say you sell your house in 10 years—in that case, you would pay off the forbearance then.

Another option is sometimes called a loan modification. That's when you work with your servicer to change the terms of your loan to accommodate the missed forbearance payments. A modification might be right for you if you can no longer afford your regular mortgage payment because of a permanent change in your situation, such as long-term job loss. A loan modification would be, for example, if the servicer adds the missed payments to your entire loan balance, then recalculates your monthly payment, adjusting your loan term to bring your monthly payments to an affordable level. So instead of having 20 years until your mortgage is paid off, you might have 22 years to pay off your new loan balance. As you can see, your monthly payments may be lower, but it could take longer to pay off your loan, and you might have to pay more interest over the life of your loan.

The final typical option is the lump sum payment. It's just how it sounds—as soon as your forbearance period ends you repay all of your missed payments in one payment. So, let's say your servicer offers you forbearance to pause your mortgage payment for three months. With a lump sum repayment agreement, in month four, you pay your normal mortgage payment plus the payments you paused. So, if your mortgage payment is $1,000 a month, in month four when your forbearance ends, you will pay $4,000. [That’s] $1,000 for your normal monthly payment and $3,000 to repay the payments you skipped. After that, your monthly payment will go back to the normal amount. If you have the money to make the lump sum payment this can be a simple option for getting back on track. However, many borrowers may not be able to afford the higher payment. If that's the case for you, ask your servicer about other options. Remember, if you have a federally backed mortgage you will not be required to pay your forbearance payments back in the lump sum.

Those are a lot of options, but not all may be available to you. It's important to work with your servicer to understand the process, consider your next steps, and understand the best option for your circumstance. For help talking to your mortgage servicer, or understanding your options, or if you are worried about foreclosure, contact a HUD-approved housing counseling agency in your area.

[End of video.]


Alamin ang mga opsyon pagkatapos ng forbearance

Karaniwang may iilang opsyon para mabayaran ang mga missed payments, pero depende ito sa iyong loan. Hindi lahat ng mga umuutang ay eligible para sa lahat ng mga opsyon. Tanungin ang iyong servicer kung aling mga opsyon ang pwede para sa iyo. Kung nag-aalala ka na kukunin ang iyong bahay, kontakin ang isang housing counseling agency na aprubado ng HUD. Maaari silang makatulong sa proseso at sa pamamalakad ng papel kasama ng iyong servicer. Maghanap ng housing counselor na malapit sa iyo.

Libre ang tulong. Hindi mo kailangang magbayad sa kung sinu-sino para lang maiwasan ang foreclosure.

Plano sa pagbabayad

Maaaring tama ang opsyon na ito para sa iyo kung...

Kaya mong magbayad ng mas malaking halaga kaysa sa iyong regular na mortgage payment sa loob ng ilang buwan.

Paano siya gumagana

Ang isang bahagi ng halaga ng utang mo ay idadagdag sa halaga na karaniwan mong binabayaran kada buwan.

Panoorin ang isang video na ipinapaliwanag ang opsyon na ito

Maaaring tama ang opsyon na ito para sa iyo kung...

Kung kaya mong ipagpatuloy ang iyong regular na mortgage payment pero hindi mo kayang dagdagan ang halaga nito.

Paano siya gumagana

Maaaring ilipat ang iyong mga missed payment sa katapusan ng iyong loan, o kaya idagdag siya sa isang subordinate lien na mababayaran lang kapag ni-refinance, binenta, or na-terminate ang iyong mortgage.

Panooring ang isang video na ipinapaliwanag ang opsyon na ito

Maaaring tama ang opsyon na ito para sa iyo kung...

Hindi mo na kayang bayaran ang regular na mortgage payment mo.

Paano siya gumagana
Maaaring pwedeng bawasan ang halaga hanggang sa kaya mo at ang hindi nabayaran ay madadagdagan sa halagang utang mo. Maaari ring bawasan ang bayad kada buwan, pero maaaring mas matagal bago kumpletong mabayaran ang buong loan.

Panoorin ang isang video na ipinapaliwanag ang opsyon na ito

Maaaring tama ang opsyon na ito para sa iyo kung...

Nais mong bayaran ang lahat ng utang mo agad-agad.

Paano siya gumagana
Para sa karamihan ng mga loan, hindi pwede i-require sa iyo ng mga servicer na bayaran lahat sa isang lump sum. Kung lump-sum repayment lang ang sinasabi sa iyo, maaari kang humingi ng mga alternatibong opsyon.

Panoorin ang isang video na ipinapaliwanag ang opsyon na ito

Nag-iiba ang mga repayment option depende sa ahensya/h2>

Iba-iba ang mortgage forbearance depende sa mga ahensya, Fannie Mae, o Freddie Mac. Tulad nito, iba-iba rin ang mga opsyon mo para sa pagbayad ng halagang na-suspend dahil sa forbearance. Pag-aralan ang sumusunod na impormasyon para malaman ang iba’t ibang opsyon sa pagbayad na inaalok ng bawat ahensya.

Para sa may mga mortgage na nasa ilalim ng Fannie Mae o Freddie Mac, maaari kayong maging eligible para sa iba’t ibang repayment option pagkatapos ng iyong forbearance. Hindi kinakailangan ng Fannie Mae at Freddie Mac ng lump sum payment sa katapusan ng forbearance.

  • Kung hindi mo kayang magbayad ng isang lump sum pero kaya mong magbayad ng mas mataas na mortgage payment buwan-buwan, maaari kang maging eligible para sa isang repayment plan, na pinapayagan kang magbayad ng utang na bayad sa loob ng napagkasundong panahon.
  • Kung kaya mong ipagpatuloy ang iyong regular na mortgage payment buwan-buwan, maaari kang maging eligible sa payment deferral , na dinedefer ang iyong utang na bayad hanggang sa katapusan ng loan, pagrefinance o pagbenta ng iyong bahay.
  • Kung patuloy kang nahihirapan sa mga bayarin at hindi kayang magbayad ng iyong mortgage payment buwan-buwan, maaari kang maging eligible sa loan modification kung saan binabago ang mga takda sa iyong loan para mas makayanan mo ang pagbayad.

Kokontakin ka ng mga servicers sa loob ng 30 araw bago ng itinakdang katapusan ng iyong forbearance plan para mapagkasundo kung aling assistance program ang pinakamainam sa iyong sitwasyon.

Hindi kinakailangan ng HUD/FHA ng lump sum repayment sa katapusan ng forbearance. Ang mga may special COVID-19 Forbearance ay i-aassess ng servicer muna para sa eligibility sa opsyong COVID-19 Recovery Standalone Partial Claim home retention ng FHA bago matapos ang iyong forbearance. Ang COVID-19 Recovery Standalone Partial Claim ay para sa mga homeowner na kayang ipagpatuloy ang regular na pagbayad nila ng kanilang buwan-buwang mortgage payments.

Pinapasok ng COVID-19 Recovery Standalone Partial Claim ang iyong utang sa isang subordinate lien na mababayaran lang pag na-refinance ang iyong mortgage, binenta ang iyong bahay, o na-terminate ang iyong mortgage. Walang interes ang lien.

Kung hindi mo kayang ipagpatuloy ang iyong regular na pagbayad sa mortgage, i-aassess ka ng mga servicer ng mga FHA-insured mortgage kung kwalipikado ka sa COVID-19 Recovery Modification. Ine-extend ng COVID-19 Recovery Modification ang mortgage hanggang sa 360 buwan sa fixed rate. Layunin nitong bawasan ang iyong monthly principal at interes ng iyong mortgage payment.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Federal Housing Administration Mortgages: answers@hud.gov, tumawag sa 1-800-CALL-FHA (1-800-225-5342), o basahin ang Impormasyon sa HUB para sa mga may-ari ng bahay .

Hindi kinakailangan ng USDA Rural Housing Service ng lump sum payment sa katapusan ng forbearance.

Kung kaya mong ipagpatuloy ang iyong regular na pagbayad, kailangang bigyan ka ng opsyon ng servicer o lender mo para sa isang repayment plan o kaya term extension upang i-defer ang mga missed payment sa dulo ng loan. Kung hindi mo kaya ang iyong regular na pagbayad, kailangan i-evaluate ka ng iyong servicer o lender para sa lahat ng pwedeng loss mitigation option.

Sa pagtapos ng forbearance, kokontakin ng lender ang borrower at pag-uusapan kung kaya na ng borrower na ipagpatuloy ang kanyang mga regular na pagbayad. Kung gayon, aalukin ng lender ang borrower ng isang nakasulat na repayment plan upang maresolba ang natitirang utang, o kaya naman, i-extend ang loan term sa loob ng panahon na kasing tagal (o mas matagal) ng panahon ng forbearance.

Paa sa karagdagang impormasyon tungkol sa forbearance ng mga USDA guaranteed loans, puntahan ang coronavirus website ng USDA Rural Development .

Hindi pwedeng i-require ng mga servicer ng VA loan na magbayad ng lump sum ang mga nangungutang agad-agad pagkatapos ng pag-alis sa isang CARES Act forbearance.

Maraming mga loss mitigation option ang VA tulad ng repayment plans at loan modification upang matulungan ang mga borrowers sa pagbayad ng mga missed payments sa ilalim ng CARES Act forbearance. Patuloy rin ang VA sa pag-evaluate ng iba pang mga option upang lalong matulungan ang mga borrower na apektado ng novel coronavirus (COVID-19) national emergency.

Ang mga Native American Direct Loan (NADL) ay pinamamahalaan ng BSI Financial Services. Maaaring magrequest ang mga NADL borrower ng forbearance plan, kontakin lang ang BSI default resolution team sa 800-327-7861 o kaya customercare@bsifinancial.com.

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang website ng VA , kung saan pwede kang makahanap ng listahan ng mga frequently asked CARES Act questions . Maaari mo ring tawagan ang (877) 827-3702 para sa VA Regional Loan Center.

Maaaring makipag-ugnayan sa iyong loan servicer para sa mga inaalok nilang mga forbearance repayment option. Maaari kang makahanap ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga forbearance programs sa website ng iyong lender at servicer. Siguraduhin tanungin sila tungkol sa mga opsyon, limitasyon, at karagdagang bayad na maaaring i-apply sa pagbayad ng iyong utang bilang hindi siya federally backed.

Humingi ng tulong sa mga eksperto

Kumausap sa isang housing counselor

Kung kailangan mo ng tulong makipag-ugnayan sa iyong mortgage servicer o kung mas gusto mong maintindihan ang iyong mga opsyon, kontakin ang isang housing counseling agency sa lugar mo na aprubado ng HUD. Maaari kang tulungan ng mga Housing counselor upang gumawa ng plano at makipag-ugnayan sa iyong mortgage company, sa libreng halaga.

Kumausap sa isang abogado

Kung kailangan mo ng abogado, maaari may mapagkukunan ka ng tulong; maaaring kang ma-qualify para sa libreng serbisyong legal sa tulong ng isang legal aid. Kung ikaw ay isang servicemember, maaari kang kumonsulta sa iyong lokal na Legal Assistance Office.

Magsumite ng reklamo

Kung mayroon kang reklamo sa iyong mortgage o forbearance plan, maaaring kontakin kami—makikipag-ugnayan kami sa mortgage company at susubukan naming i-resolba ang iyong problema, karaniwang sa loob ng 15 araw.