Skip to main content

Bayaran ang forbearance [pagtitiis ng huling pabayad] ninyo

English | Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | اَلْعَرَبِيَّةُ

Bago magtapos ang panahon ng forbearance ng mortgage ninyo, ayusin sa inyong tagapaglingkod na bayaran ang mga nabitin o natigil na mga halaga.

Hindi kinakailangan sa mga may-ari ng bahay na nakatanggap ng forbearance sa kahirapan ng COVID na bayaran ang kanilang mga nabitin na bayad sa isang buong halaga kapag natapos ang panahon ng forbearance.

Na-update na ang nilalaman na ito sa Ingles, Malapit nang ma-update ang pagsasalin na ito.

Pag-isipan ang inyong kalagayan kapag napa-plan na bayaran ang mga nalaktawang bayad.

Sa pangkalahatan, may mga ilang paraan na makakahabol ang mga umuutang sa kanilang mga nalaktawang bayad. Subalit, maaaring nag-iiba-iba ang mga paraan ng pagbabayad batay sa utang ninyo. Hindi karapat-dapat ang lahat ng umuutang para sa lahat ng pagpipilian. Tanungin ang nagpapautang sa inyo kung alin mga pagpipilian ang maaari ninyo gamitin. Kung kailangan ninyo ng mas mahabang panahon, maaari kayong humiling ng pagpapatagal.

Mga Pagpipilian 

Maaring tama ang pagpipilian na ito para sa iyo kung kayo ay…

Papaano tumatakbo 

Plan Pampagbabayad 

… may kayang magbayad nang ilang buwan ng mas malaki kaysa sa karaniwang bayad sa mortgage. 

Idadagdag ang bahagi ng halagang utang ninyo sa halagang binabayaran ninyo buwanan. 

Paghabol ng pagpapaliban o bahagi 

…kayang simulan muli ang mga karaniwang bayad ngunit hindi kaya na pataasin ang mga bayad ninyo. 

Ililipat ng pagpipilian na ito ang mga nalaktawang bayad ninyo sa katapusan ng utang ninyo o ilalagay sa isang mapapailalim na lien [piansa] na babayaran lamang kapag na-refinance [nabago ang mortgage], napagbili, o natigil ang mortgage ninyo. 

Pagbabago 

…hindi na kaya ang karaniwang bayad sa mortgage. 

Maaaring bawasan ang bayad ninyo sa makakayang halaga at idadagdag ang mga nalaktawang bayad sa utang ninyo. Maaaring babawasan rin ang inyong buwanang bayad, subalit maaaring mas matagal bago mabayaran ang utang ninyo. 

Pagbalik sa Dati [buong halaga) 

…gustong bayaran nang buo ang lahat na nalaktawan na bayad. 

Sa pinakamarami na mga utang, hindi maaaring kailanganin sa inyo ng mga tagapaglinkod na bayaran ninyo ang buong halaga. Kaya, kung ukol sa pagbayad ng buong halaga lamang ang mabanggit sa inyo, tanungin ukol sa ibang mga pagpipilian. 

Nag-iiba-iba ang mga pagpipilian batay sa agency

Kagaya ng maaaring pagkaiba-iba ng forbearance ng mortgage sa pagitan ng mga federal na agency, Fannie Mae o Freddie Mac, gayon din ang mga pagbabayad ng mga halaga na napaliban noong forbearance. Nagkakaloob ang mga sumusunod ng information ng ilan sa mga tanging pagpipilian pangbayad na inaalok ng bawat agency.

Maaaring karapat-dapat ang mga may-ari ng bahay na may mga mortgage sa Fannie Mae o Freddie Mac ng iba-ibang pagpipilian pangbayad pagkatapos ng forbearance. Hindi kinakailangan ng Freddie Mac o Freddie Mac na bayaran ang buong halaga sa katapusan ng forbearance

  • Kung hindi ninyo kayang bayaran ang mga nalaktawang bayad nang buo at kayang magbayad ng mas mataas na buwanang bayad sa mortgage sa sadyang panahon, maaaring karapat-dapat kayo sa isang plan pampagbayad, na papayagan kayong bayaran ang mga nalaktawang halaga sa sadyang panahon.
  • Kung kaya ninyong magbayad muli ng karaniwang buwanang bayad sa mortgage, maaaring karapat-dapat kayo para sa isang pagpapaliban ng bayad , na magsasama-sama ng lahat ng nalaktawan ninyong bayad sa isang pagbayad kapag napagbili o na-refinance ang tahanan ninyo, o sa katapusan ng utang.
  • Kung nakakaranas kayo ng nagpapatuloy na bawas sa kita at hindi kaya ang karaniwang buwanang bayad sa mortgage, maaari kayong karapat-dapat para sa isang pagbabago ng utang na papalitan ang mga hinihiling sa inyong utang sa isang makakayang bayad.

Makikiugnay sa inyo ang mga tagapaglinkod, bandang 30ng araw bago naka-schedule na magtapos ang forbearance plan ninyo, upang alamin kung aling program pampatulong ang pinkamahusay para sa inyo sa panahon na iyon. Makipagtulungan sa tagapaglingkod ninyo upang alamin kung aling pagpipilian ang karapat-dapat sa inyo.

Hindi kinakailangan ng FHA ang pagbayad ng buong halaga sa katapusan ng forbearance. Nauunang tatasahin ang mga may-ari ng bahay ng kanilang tagapaglingkod para sa pagkakarapat-dapat para sa pagpipiliang pampanantili sa tahanan ng COVID-19 Standalone Partial Claim ng FHA.

Ilinalagy ng COVID-19 Standalone Partial Claim ang mga halagang nalaktawan sa isang mapapailalim na lien na babayaran lamang kapag na-refinance ang tahanan, napagbili ang tahanan ninyo, o kundi kaya matapos ang inyong mortgage. Hindi tutubuan ang lien. Kung hindi kayo karapat-dapat para sa COVID-19 Standalone Partial Claim, nag-aalok ang mga tagapaglingkod ng mga mortgage na FHA-insured ng mga ibang kalutasan upang tulungan kayong bayaran ang mga nalaktawan bayad sa paglipas ng panahon, kung hindi kayo karapat-dapat para sa COVID-19 Standalone Partial Claim.

Paara sa higit pang information tungkol sa mga Mortgage ng Federal Housing Administration: answers@hud.gov, tawagan ang 1-800-CALL-FHA (1-800-225-5342), o tingnang ang information ng HUD para sa mga may-ari ng tahanan

Hindi kinakailangan ng Palingkod ng USDA Pampamamahay na Rural ang pagbayad ng buong halaga sa katapusan ng forbearance

Maaari kayong bumalik sa mga karaniwan bayad, ang mga tagapaglingkod o tagapagpahiram ay dapat alinman mag-alok ng makakayang plan pampagbayad o pagpapatagal ng term [taning na panahon] upang ipaliban ang mga nalaktawang bayad sa katapusan ng utang. Kung hindi ninyo kayang bumalik sa mga karaniwan bayad, dapat tasahin kayo ng mga tagapaglingkod o tagapagpahiram para sa lahat ng magagamit na pagpipilian na pampalubag ng pinsala.

Sa katapusan ang forbearance, dapat kausapin ng tagapagpahiram ang humiram at alamin kung kaya ng humiram na bumalik sa karaniwan bayad ng contract. Kung gayon, dapat mag-alok ang tagapagpahiram sa humiram ng nakasulat na plan pampagbayad upang lutasin ang anumang nakatakdang halaga, o kung hilingin ng humiran, patagalin ang term ng utang sa isang panahon na kasing tagal ng forbearance.

Dalawin ang website pang-coronavirus ng USDA Pagpapaunlad ng Rural para sa higit pang information tungkol sa forbearance sa mga utang na may-guarantee ng USDA.

Hindi maaaring kailanganin ng mga tagapaglingkod ng mga Utang sa VA sa mga humiran ng bayaran ang buong halaga sa sandaling naiwan na ng humiram ang forbearance ng CARES Act.

May ilang pagpipilian pampalubag ng pinsala ang VA kagaya ng plan pampagbayad at pagbabago ng utang upang tulungan ang mga humiram sa pagbabayad ng mga bayad ng nalaktawan sa ilalim ng forbearance sa CARES Act. Sa karagadagan, patuloy na tinatasa ng VA ang ibang pagpipilian upang lalo nang tulungan ang mga humiram na naepektohan ng pambansang emergency sa novel coronavirus (COVID-19).

Pinamamahalaan ng BSI Financial Services ang mga Native American Direct Loan (NADL). Maaaring humiling ang mga humiram ng plan pang-forbearance sa pamamagitan ng pag-ugnay sa pangkat ng BSI na panglutas ng hindi nagbayaran sa 800-327-7861 o customercare@bsifinancial.com.

Para sa higit pang informatioin, paki-dalawin ang website ng VA , kung saan ninyo mahahanap ang listahan ng frequently asked questions [madalas tanungin] sa CARES Act . Sa karagdagan, maaari kayong tumawag sa (877) 827-3702 upang makiugnay sa isang VA Regional Loan Center [pampook na lunduyan pampag-utang].

Siyasatin ang inyong tagapaglinkod ng utang para sa mga pagpipiliang pagbayad ng forbearance na maaaring inaalok nila. Baka maaaring makahanap kayo ng information tungkol sa mga program pang-forbearance sa pamamagitan ng pagsiyasat sa mga website ng inyong tagapagpahiram at tagapaglingkod para sa mas detalyeng information. Tiyakin na magtanong kung ano ang mga tutukoy na hangganan, pagpipiliian, at bayarin para sa inyong utang, dahil sa kalagayang walang federal na pag-alalay.

Kumuha ng pagtulong ng dalubhasa

Makiusap sa isang tagapayong pampamamahay

Para sa pagtulong na makiusap sa taga-service ng mortgage ninyo, o maintindihan ang mga pagpipilian ninyo, makiugnay sa isang agency na pampagpayong pampamamahay na pinatibayan ng HUD sa inyong pook. Maaaring magbuo ang mga tagapayong pampamamahay ng isang pasadyang plano ng pagkilos at tulungan kayong makitungo sa mortgage company ninyo, na libre sa inyo.

Makiusap sa isang attorney

Kung kailangan ninyo ng attorney, maaaring may mga magpagkukunan na makakatulong sa inyo, at maaari kayong karapat-dapat para sa libreng paglilingkod ng legal aid. Kung servicemember [nasa military] kayo, dapat kayong magsangguni sa inyong local na Legal Assistance Office.

Magsampa ng reklamo

Kung may reklamo kayo sa inyong mortgage o planong pang-forbearance, ipahayag sa amin ang inyong usapin—ipapadala namin sa company at magsisikap na makakuha ng sagot, sa karaniwan sa loob ng 15 na araw.