Skip to main content

Pangkupkop sa mga umutang ng reverse mortgage [panagot ang halaga ng pag-aari]

Kung mas mahirap sa inyo dahil sa pandemic na COVID-19 na sapatin ang mga sagutin ninyo para sa reverse mortgage ninyo, hindi kayo nag-iisa. Sa mabuting-palad, may mga pagpipilian at magpagkukunan na maaabot ninyo.

Kabilang sa mga sagutin para sa mga Home Equity Conversion Mortgage (HECMs) [pagpalit sa halaga ng pag-aari], na pinakakaraniwang uri ng mga reverse mortgage, ang tumira sa inyong tahanan bilang pangunahing tirahan, pagbayad ng inyong buwis sa pag-aari o nasa panahon sa homeowners’ insurance [seguro ng may-ari], at panatilihing mahusay ang kalagayang ng tahanan ninyo.

Sa kinaugalian, kung hindi ninyo kayang sapatin ang mga panagutan na ito sa utang, ipaaalam sa inyo ng inyong nagpapautang o tagapaglingkod sa utang na “due at payable [nakatakda at dapat bayaran]” ang utang ninyo, na nangangahulugan na maaaring hindi na natupad at ifo-forclose [ireremata] Maaari din tawagin ng nagpautang o tagapagingkod sa utang ang isang utang na reverse mortgage bilang due at payable kapag yumao ang umutang ng reverse mortgage.

Kung may-utang na reverse mortgage kayo at naepektohan, tuwiran o hindi, ng COVID-19, maaari kayong kukupin ng CARES Act at pang-guide mula sa US Department of Housing and Urban Development (HUD) [kagawaran pampapaunlad ng trabaho] mula sa default at foreclosure kung mayroon kayong reverse mortgage na HECM.

Heto ang kailangang ninyo alamin:

Bilang may-utang, maaari kayong humiling ng extension [pagpapatuloy] sa nagpapautang sa inyo

Hilingin sa tagapaglinkod ng utang ninyo na iatraso ang pagtakdang due at payable ang utang ninyo. Dapat humiling kayo ng panimulang extension na hindi lampas sa June 30, 2021. Sa panimulang paghiling ninyo, dapat iatraso ng inyong nagpapautang at tagapaglingkod sa utang ang pagtakda ng utang ninyo bilang due at payable hanggang anim na buwan. Kung kakailanganin maaaring pahintulutan ng HUD ang karagdagang panahong pang-extension na hindi la;ampas sa anim na buwan. Hindi ninyo kailangang magkaloob ng anumang papeles sa inyong nagpapautang o tagapaglinkod ng utang upang makatanggap ng extension. Habang nagaganap ang panahon ng extension, hindi maaaring magsingil ang inyong nagpapautang o tagapaglinkod ng utang ng mga bayain sa nahuling bayad o multa. Magpapatuloy ang pagpataw ng patubo.

Kung humiling kayo ng panimulang extension noon o bago June 30, 2020, maaari kayong humiling sa inyong nagpapautang o tagapaglinkod ng utang ng dalawang karagdagang extension na tatlong buwan. Dapat pahintulutan ng inyong nagpapautang o tagapaglinkod ng utang ang hiling ninyo, subalit kailangang hilingin ninyo nang isa-isa ang bawat extension na tatong-buwan at hindi maaaring lumampas sa December 31, 2021.

Bilang karapat-dapat na asawang hindi umutang o tagapagmana, maaaring kayong humilng ng extension

Maaaring hilingin ng karapat-dapat na asawang hindi umutang o tagapagmana sa mga nagpapautang o tagapaglinkod ng utang na ipatuloy ang mga panahon kapag yumao ang may-utang na reverse mortgage. Dapat gawain ang paghiling na hindi lampas sa June 30, 2021. Kabilang sa mga panahon na maaaring i-extend ng nagpapautang o tagapaglinkod ng utang ang, halimbawa, kung kailang patunayan ng karapat-dapat na asawang hindi umutang na may legal na karapatan na manatili sa.tahanan at hanggang mabayaran nang ganap ng mga tagapagmana ang utang o ipagbili ang pag-aari. Maaaring hanggang anim na buwan ang extension. Kung kakailanganin maaaring pahintulutan ng HUD ng karagdagang panahon ng extension na hindi lampas sa anim na buwan.

Kung humiling ang asawang hindi umutang o tagapagmana ng panimulang extension sa o bago June 30, 2020, maaaring humiling sa nagpapautang o tagapaglinkod ng utang ang asawang hindi umutang o tagapagmana ng dalawang karagdagang extension na tatlong buwan. Dapat pahintulutan ng inyong nagpapautang o tagapaglinkod ng utang ang hiling ninyo, subalit kailangang hilingin ninyo nang isa-isa ang bawat extension na tatong-buwan at hindi maaaring lumampas sa December 31, 2021.

Hindi maaaring i-foreclose iremata] ang tahanan ninyo hanggang pagkatapos ng June 30, 2021

Dahil sa COVID-19, ipinaalam ng HUD sa mga nagpapautang at tagapaglinkod ng utang na hindi nila maaaring i-foreclose ang anumang pag-aari na may reverse mortgage na HECM (maliban sa mga pag-aaring walang nakatira o nalayasan) hanggang sa tinakdang petsa. Upang alamin ang higit pa, dalawing ang https://www.hud.gov/answers . Mag-click sa tab [nakausli] na COVID-19, sa kaliwang tabi at piliiin ang “LSC HECM Servicing.”