Skip to main content

Iwasan ang foreclosure [pagka-remata]

English | Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | اَلْعَرَبِيَّةُ

Karamihang mga may-ari ng bahay ang kinupkop mula sa foreclosure [pagremata] hanggang June 30, 2021.

Na-update na ang nilalaman na ito sa Ingles, Malapit nang ma-update ang pagsasalin na ito.

Foreclosure kapag babawiin ng lender [tagapagpautang] ang pag-aari pagkaraan na mabigo ang may-ari ng bahay na maibigay ang mga kinakailangang bayad sa isang mortgage.

Magkakaiba sa bawat state ang pagsasagawa ng foreclosure. Sa ilang mga state, kailangang pupunta sa court ang lender upang i-remata ang inyong pag-aari (judicial foreclosure [panghukumang pagremata]), ngunit ang iba pang mga state hindi kinakailangang isagawa sa court (non-judicial foreclosure). Sa pangkalahatan, dapat na mabigyang-alam ang mga umutang kapag sisimulan na ng lender o taga-service ang pagsagawa ng foreclosure. Sa ilalim ng batas na federal, karaniwang hindi masisimulan ng isang taga-service ang pagsagawa ng foreclosure hanggang wala pang higit sa 120 na araw na lumampas sa taning ng pagbayad ang inyong utang. Maaaring may mga hindi kabilang ayon sa inyong forbearance [pagpapatawad ng nahuling bayad] o iba pang pagpapaluwag sa mortgage (madalas tawaging "loss mitigation programs [programang pagpaglubag sa nawala]")

Mga moratorium [pagpapatigil] ng foreclosure

Ipinagpapaliban o itinitigil ng mga moratorium sa foreclosure ang foreclosure.

Kung inaalalayan ng Fannie Mae, Freddie Mac, HUD/FHA, USDA, o VA ang inyong utang, hindi maaaring i-foreclose kayo ng inyong lender o taga-service ng utang hanggang matapos ang June 30, 2021.

Lalung-lalo na, pinagbabawalan ng pang-guide mula sa Fannie Mae at Freddie Mac, HUD/FHA, VA, at USDA ang mga lender at taga-service na simulan ang isang judicial [sa hukumna] o non-judicial foreclosure laban sa inyo, o tapusin ang foreclosure judgment [paghatol] o pagtitinda. Nagsimula ang pagkupkop na ito noong March 18, 2020.

Ilang mga state at local na pamahalaan ang pansamantala ring nagpatigil sa mga foreclosure. Ibig sabihin nito na kapag hindi inaalalayan ng federal ang inyong utang, makukupkop pa rin kayo mula sa foreclosure. Tingnan ang mga detalye sa website ng pamahalaan ng inyong state .

Kung gusto ninyong alamin ang higit pa

Maaaring makipagtulungan sa inyo ang inyong taga-service upang maiwasan ang foreclosure.

Ipinapaliwanag ng Homeowner's Guide to Success ang batas na federal at kung ano ang gagawin kung hindi kayo makapagbayad ng inyong mortgage.

Kumuha ng pagtulong ng dalubhasa

Makiusap sa isang tagapayong pampamamahay

Para sa pagtulong na makiusap sa taga-service ng mortgage ninyo, o maintindihan ang mga pagpipilian ninyo, makiugnay sa isang agency na pampagpayong pampamamahay na pinatibayan ng HUD sa inyong pook. Maaaring magbuo ang mga tagapayong pampamamahay ng isang pasadyang plano ng pagkilos at tulungan kayong makitungo sa mortgage company ninyo, na libre sa inyo.

Makiusap sa isang attorney

Kung kailangan ninyo ng attorney, maaaring may mga magpagkukunan na makakatulong sa inyo, at maaari kayong karapat-dapat para sa libreng paglilingkod ng legal aid. Kung servicemember [nasa military] kayo, dapat kayong magsangguni sa inyong local na Legal Assistance Office.

Magsampa ng reklamo

Kung may reklamo kayo sa inyong mortgage o planong pang-forbearance, ipahayag sa amin ang inyong usapin—ipapadala namin sa company at magsisikap na makakuha ng sagot, sa karaniwan sa loob ng 15 na araw.