Skip to main content

Impormasyon ng Batas ng Tulong, Kaluwagan, at Seguridad ng Kabuhayan sa Coronavirus (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security o CARES) para sa pampublikong pabahay

Karagdagang Impormasyon ng Pagpapaunlad ng Pabahay at Lungsod (Department of Housing and Urban Development, HUD) mula sa Opisina ng Pabahay para sa Publiko at Indian (Office of Public and Indian Housing).

English | Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | اَلْعَرَبِيَّةُ

Tuklasin ang mga tanong ayon sa paksa

Mga Eviction

Tumutukoy ba ang pagbabawal sa mga eviction sa lahat ng nangungupahan sa Pampublikong Pabahay o sa mga nangungupahan lang na naapektuhan ang trabaho ng Virus na COVID-19?

Ang pansamantalang pagpapatigil sa: (1) mga eviction dahil sa hindi pagbabayad ng upa at (2) mga bayarin at multa na may kaugnayan sa hindi pagbabayad ng upa, ay tumutukoy sa lahat ng nangungupahan, hindi alintana kung naapektuhan ang trabaho ng COVID-19. Hinihikayat ng HUD ang mga Pangasiwaan sa Pampublikong Pabahay (Public Housing Authorities, PHA) na ihanda ang mga residente na maiipon ang anumang nalaktawang upa sa panahon ng pagpapatigil at babayaran pa rin sa dulo ng 120 araw.

Huli ako sa mga pagbabayad ng upa bago ang Batas na CARES. Makapagpapatuloy pa ba ang PHA sa pagtatapos at eviction?

Kung sinimulan ang paglilitis sa eviction bago ang March 27, 2020, hindi sasaklawin ang paglilitis ng Batas na CARES at maaaring magpatuloy ang pagkilos na eviction. Gayunman, hinihikayat ng HUD ang mga PHA na isaalang-alang ang pag-aantala sa pagsagawa ng mga eviction para sa mga dahilan na walang kaugnayan sa droga o krimen kapag tapos na ang mga pang-state o lokal na emergency. Maaari ding isaalang-alang ng mga nangungupahan at mga opisyal ng pampublikong pabahay kung paano maaaring makaapekto sa mga parig ang utos na pagpapatigil sa eviction sa mga pangtirahang pabahay ng mga Sentro Pampngasiwa ng Sakit (Centers for Disease Control, CDC) noong September 1, 2020.

Kung hindi sinimulan ang isang paglilitis sa eviction bago ang March 27, 2020 para sa isang sambahayan na huli sa pagbabayad ng upa, saklaw ang sambahayan sa ilalim ng Batas na CARES at hindi maaaring magsimula ang PHA/may-ari ng bagong paglilitis na eviction hanggang pagkatapos ng pagpapatigil.

Bilang karagdagan, inihinto ng maraming state at lokal na gobyerno ang mga eviction dahil sa pandemya ng coronavirus. Nakadepende ang mga detalye ng kung paano pinangangalagaan ang mga umuupa, at kung gaano katagal, sa kung saan ka nakatira. Ang ilang state ay:

  • Ipinagbawal ang anumang abiso o pagkilos ng eviction
  • Inihinto ang lahat ng pagdinig sa korte ng eviction
  • Inihinto ang pagpapatupad ng mga utos o hatol ng eviction

Bisitahin ang listahan ng mga hangganan ng eviction at pagsamsam ng naka-mortgage [mortgage] ng Eviction Lab upang malaman kung may mga pangangalaga laban sa eviction ang inyong state o lokal na komunidad sa panahong ito.

Maaari bang paalisin ng PHA/may-ari ang isang nangungupahan dahil sa pag-abuso sa droga at iba pang kriminal na gawain? Paano naman ang iba pang paglabag sa pag-upa o programa, gaya ng pagkabigong iulat ang kita o matinding pinsala sa yunit?

Oo. Tumutukoy lang ang pagpapatigil sa eviction na makikita sa Section 4024(b) ng Batas na CARES sa mga eviction na may kaugnayan sa hindi pagbabayad ng upa o hindi pagbabayad ng iba pang singil sa nangungupahan na may kaugnayan sa hindi pagbabayad ng upa. Ipinagbabawal din ng pagpapatigil ang pagsingil sa iba pang bayad, multa, o iba pang singil dahil sa hindi pagbabayad ng upa. Kaya, maaari pa ring isagawa ng PHA/may-ari ang pagkilos na eviction/paghinto ng tulong laban sa isang nangungupahan dahil sa pag-abuso sa droga at/o iba pang kriminal na gawain, dahil may kaugnayan ang mga iyon sa hindi pagbabayad ng upa. Totoo din ito para sa iba pang paglabag sa pag-upa, bagama't hinihikayat ng HUD ang mga PHA na isaalang-alang ang pag-aantala ng pagsisimula o pagtatapos ng mga eviction para sa mga dahilan na walang kaugnayan sa droga o krimen hanggang matapos na ang mga emergency na pang-state o lokal.

Mga bayad at pagbabayad ng upa

Huli ako sa upa bago sa March 27, 2020 at siningil ng huling bayad noong June at February. Maaari bang mangolekta ng mga bayad ang aking PHA mula sa akin dahil sa hindi pagbabayad ng upa na siningil bago sa pagpapatigil?

Oo, maaaring kolektahin sa panahon ng pagpapatigil ang mga bayad na siningil dahil sa hindi pagbabayad ng upa bago sa March 27, 2020. Gayunman, hindi maaaring sumingil ang PHA ng mga bagong bayad dahil sa hindi pagbabayad ng upa mula March 27, 2020 – July 24, 2020; hindi maaaring magtaya ang PHA ng interes sa mga huling bayad na siningil noong June at February.

Sa panahon ng pagpapatigil, maiipon ba ang mga bayad sa mga nahuling pagbabayad at masisingil pagkatapos ng pagpapatigil?

Hindi. Ayon sa Section 4024(b)(2) ng Batas na CARES, hindi maaaring singilin ang mga bayad na may kaugnayan sa hindi pagbabayad ng upa. Kaya, hindi maiipon ang mga bayad. Wala dapat singil/bayad, o pagkaipon ng mga singil/bayad, para sa upa na dapat bayaran sa unang araw ng buwan ng April, May, June at July 2020.

Maaari bang tapusin ng PHA/may-ari ang tulong sa pamilya na kasali sa voucher kung hindi sila magbayad ng kanilang bahagi sa upa sa panahon ng pagpapatigil ng eviction (March 27, 2020 – July 24, 2020)?

Karaniwan, maaaring tapusin ng PHA ang tulong na voucher ng isang pamilya kung may utang na upa ang pamilya sa kanilang kasero. Gayunman, sa panahon ng pagpapatigil ng eviction, hindi dapat tapusin ng mga PHA ang tulong dahil sa hindi pagbabayad ng upa. Mahalaga para sa mga kasali sa programang voucher na iulat ang mga pagbabago sa kita sa PHA upang masaayos ang kanilang bahagi sa upa batay sa kanilang kasalukuyang kita. Makatutulong ito sa mga pamilya na manatiling bayad sa kanilang upa at maiwasang maharap ng eviction at/o mawala ang tulong pagkatapos ng pagpapatigil ng eviction sa ika-24 ng July.

Itinuturing bang taunang kita ang $1200 na bayad na tulong, o "Mga Diskuwento sa Pagbawi (Recovery Rebates)" sa mga tao?

Hindi. Alinsunod sa 24 CFR 5.609(c)(9), hindi kabilang sa taunang kita ang pansamantala, hindi umuulit o paminsan-minsang kita. Hindi isasama sa taunang kita ang nakabinbin na mga bayad na tulong nang tuwiran sa mga tao at pamilya, dahil pansamantala at hindi umuulit na pagbabayad ang mga ito.

Ituturing bang kita ng mga PHA ang mga benepisyo sa kawalan ng trabaho? Paano naman ang mga dagdag na bayad na ibinigay sa mga stimulus bill [batas pampasigla]?

Itinuturing na kita ang mga regular na benepisyo sa kawalan ng trabaho. Hindi isasama ng mga PHA ang $600 kada linggo na karagdagan na ibinibigay ng Batas na CARES dahil pansamantala at malamang na hindi mauulit ang mga pagbabayad na ito pagkatapos ng emergency na pandemya.

Mga pagpipiliang tulong

Anong uri ng tulong ang magagamit ng mga umuutang sa Section 184 at Section 184A sa panahong ito ng pambansang emergency?

Noong March 20, 2020, inilathala ng HUD ang Sulat sa Mahal na Tagapagpautang upang ipaalam sa mga nasang-ayunang tagapagpautang at tagapagsilbi ng Section 184 at Section 184A ang pagsamsam ng naka-mortgage at pagpapatigil sa eviction para sa lahat ng utang na garantisado sa ilalim ng Section 184 Programang Garantiya sa Utang sa Pabahay ng Indian at ang Section 184A programang Garantiya sa Utang sa Pabahay ng Katutubong Hawaiian sa loob ng 60 araw na panahon. Pagkatapos, nagbigay ang Kongreso ng katulad na tulong ng state sa mga umuutang sa Section 184 at Section 184A sa Batas na CARES. Ibinibigay ng Section 4022 ng Batas na CARES na, maliban sa may kinalaman sa isang bakante o pinabayaang pag-aari, maaaring hindi magsimula ng mga paglilitis ng pagsamsam ng naka-mortgage ang tagapagsilbi ng isang utang sa Section 184 o Section 184A, kumilos para sa pagpapasya ng pagsamsam ng naka-mortgage o utos ng pagbebenta, o isagawa ang isang eviction na may kaugnayan sa pagsamsam ng naka-mortgage o pagbebenta ng sinamsam na naka-mortgage sa loob ng hindi bababa sa 60 araw na panahon simula Marso 18, 2020.

Bilang karagdagan sa pagpapatigil ng pagsamsam sa naka-mortgage, pinapayagan ng Batas na CARES ang mga umuutang na nakararanas ng kahirapan sa pananalapi, nang direkta o hindi direkta, dahil sa emergency na COVID-19 na humiling ng forbearance [pagpipigil] sa isang utang sa Section 184 o Section 184A, anuman ang katayuan ng pagkadelinkuwente, sa pamamagitan ng pagsusumite ng kahilingan sa tagapagsilbi ng umuutang at pagpapatunay na nakararanas ang umutang ng kahirapan sa pananalapi dahil sa emergency na COVID-19. Hinihingi sa mga tagapagsilbi na ipagkaloob ang naturang forbearance na aabot hanggang 180 araw, at maaaring palawigin ang panahong ito na aabot hanggang isa pang 180 araw ayon sa kahilingan ng umutang.

Maaari ding humiling ang mga umutang ng pinaikling panahon ng forbearance. Hinihingi sa mga tagapagsilbi na sang-ayunan ang mga kahilingan ng forbearance na walang karagdagang dokumentasyon na kailangan maliban sa pagpapatunay ng umutang sa kahirapan sa pananalapi dulot ng emergency na COVID-19, at maaaring hindi sumingil ng mga bayarin, multa, o interes (na lampas sa mga naka-schedulel o kinalkulang halaga na parang ginawa ng umutang ang lahat ng pagbabayad ayon sa kontrata nang nasa oras at nang buo sa ilalim ng mga tuntunin ng kontrata ng mortgage). Sa panahon ng forbearance, walang bayarin, multa, o interes na lampas sa naka-schedule o kinalkulang halaga na parang ginawa ng umutang ang lahat ng pagbabayad ayon sa kontrata nang nasa oras at nang buo sa ilalim ng mga tuntunin ng kontrata ng mortgage, ang maaaring maipon sa account ng umutang.