Skip to main content

Impormasyon ng Batas ng Tulong, Kaluwagan, at Seguridad ng Kabuhayan sa Coronavirus (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security o CARES) para sa mga ari-arian ng maraming pamilya

Impormasyon tungkol sa pagpapatigil ng pagpapaalis ng Batas ng CARES para sa mga nangungupahan, may-ari, at ahente ng mga pag-aari na Maraming-pamilya na nakaseguro sa Federal na May-Kapangyarihan sa Pabahay (Federal Housing Authority o FHA) at mga pag-aari na tinutulungan na Maraming-pamilya ng Pagpapaunlad ng Pabahay at Lungsod (Department of Housing and Urban Development o HUD).

English | Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | اَلْعَرَبِيَّةُ

Tandaan: Para sa mga tadhana na may kaugnayan sa tuwirang Pabahay sa Kanayunan ng Kagawaran ng Agrikultura ng US (USDA Rural Housing direct) o garantisadong mga pag-aari na Maraming-pamilya, tingnan ang Mga Mapagkukunan para sa COVID-19 ng Pagpapaunlad ng Kanayunan ng Kagawaran ng Agrikultura ng US (USDA Rural Development) .

Tuklasin ang mga tanong ayon sa paksa

Mga pag-aari na angkop sa Batas ng CARES

Sa ano-anong uri ng pag-aari naaangkop ang pagpapatigil ng pagpapaalis ng Batas ng CARES?

Simula March 27, 2020, hinihingi sa mga may-ari ng ari-arian na ihinto ang pagsisimula ng mga bagong kilos laban sa mga nangungupahan sa mga saklaw na tirahan sa loob ng 120 araw sa parehong ari-arian na Maraming-pamilya na nakaseguro sa FHA at mga ari-arian na Maraming-pamilya na tinutulungan ng HUD. Bukod dito, dapat nilang ipagpaliban ang mga bayarin at singil sa huling pagbabayad sa panahong ito para sa hindi pagbabayad ng upa.

Tinutukoy ba ng pagbabawal sa mga pagpapaalis sa mga pag-aaring pabahay na Maraming-pamilya na tinutulungan ng HUD o sa mga ari-arian na Maraming-pamilya ng HUD na may mortgage [sangla] na nakaseguro sa FHA?

Tinutukoy ba sa ilalim ng Section 4024 ng Batas ng CARES ang lahat ng pag-aari na pabahay na Maraming-pamilya na tinutulungan ng HUD pati na rin ang mga ari-arian na Maraming-pamilya ng HUD na may mortgag na nakaseguro sa FHA. Kaya, tinutukoy ng pagpapatigil sa mga pagpapaalis sa mga pribadong may-ari ng mga ari-arian na alinman sa tumatanggap ng tulong sa mga pagbabayad sa pabahay sa ilalim ng tinutulungang programang pabahay na Maraming-pamilya o yaong may mortgage na nakasegura sa FHA.

Tinutukoy ba ng pagbabawal sa mga pagpapaalis ang lahat ng nangungupahan o sa mga nangungupahan lang na naapektuhan ang trabaho ng Pambansang Emergency na COVID-19?

Tinutukoy ng pansamantalang pagpapatigil sa mga pagpapaalis dahil sa hindi pagbabayad ng upa, pati na rin ang pagpapatigil sa pagsingil ng mga bayarin at multa na may kaugnayan sa hindi pagbabayad ng upa kahit na tuwiran o hindi tuwiranng nakaugnay ang trabaho sa COVID-19. Tinutukoy ng pagpapatigil sa mga ari-arian na may mga mortgage na sinusuportahan ng federal o kasali sa ilang federal na tulong pampabahay.

(Tandaan: Inilalarawan ng impormasyong ito kung paano tinutukoy ng Batas ng CARES ang mga nangungupahan sa mga ari-arian na Maraming-pamilya na nakaseguro sa FHA at mga ari-arian na Maraming-pamilya na tinutulungan ng HUD. Kung hindi ka nangungupahan sa uring ito ng ari-arian, tingnan ang kagamitan pampaghahanap ng pabahay na Maraming-pamilya ng Pambansang Koalisyon ng Pabahay para sa may Mababang Kita (National Low-Income Housing Coalition) para makita kung anong uri ng mga tadhana ng tulong ang magagamit.

Maaari pa rin bang paalisin ng isang may-ari o ahente ang isang gumagawa ng karahasan sa tahanan o kriminal na gawain? Maaari pa rin bang paalisin ng isang may-ari o ahente ang isang gumagawa ng karahasan sa tahanan o kriminal na gawain? Maaari bang magpaalis ang isang may-ari o ahente para sa iba pang paglabag sa pag-upa?

Oo. Tinutukoy lang ang pagpapatigil sa pagpapaalis na makikita sa Section 4024(b) ng Batas ng CARES sa mga pagpapaalis na may kaugnayan sa hindi pagbabayad ng upa o hindi pagbabayad ng iba pang singil. Ipinagbabawal din ng pagpapatigil ang pagsingil sa iba pang bayarin, multa, o iba pang singil dahil sa hindi pagbabayad ng upa. Nananatiling may bisa ang mga pangangalaga sa ilalim ng Muling Pinahintulutang Batas sa Karahasan Laban sa mga Kababaihan ng 2013 (P.L. 113-4). Dapat maksangguni ang mga may-ari at ahente sa Abiso sa Pabahay 2017-05 para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga karapatan sa pabahay ng mga biktima ng karahasan sa tahanan, karahasan sa pakikipagtipan, pang-aabusong sexual, at pagsubaybay pampanggulo [stalking] sa ilalim ng Batas ng Karahasan Laban sa Kababaihan (Violence Against Women Act, VAWA).

Kalusugan ng naninirahan at access sa ari-arian

Kung positibo sa pagsusuri para sa COVID-19 ang isang naninirahan at kasalukuyang nakaospital, ano ang mangyayari kapag lumabas mula sa ospital ang naninirahan at kailangang mag-quarantine sa bahay - may patakaran ba ang HUD na nagbabawal sa mga naninirahan na bumalik sa kanilang mga bahay hanggang matanggap nila ang negatibong resulta ng pagsusuri?

Hindi, walang pagbabawal ang HUD laban sa isang naninirahan na bumabalik sa kanyang yunit hanggang matanggap ang negatibong pagsusuri. Hinihikayat ng HUD ang mga may-ari at ahente ng mga ari-arian na Maraming-pamilya na tinutulungan ng HUD na makipag-ugnayan at makipagtulungan sa mga lokal na propesyonal at opisyal sa pangangalaga ng kalusugan na siguraduhin ang ligtas na paglipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa.

Kung may karagdagang mga miyembro ng pamilya na kailangang panatilihing nakahiwalay mula sa isang taong naka-quarantine, ano-ano ang mga pagpipilian ng tagapamahala ng ari-arian upang matugunan ang mga pangangailangang iyon? Paano kung hinihingi sa mga tagapamahala na gamitin ang mga bakanteng yunit para sa quarantine?

Dapat mapatunayan bago maipagkaloob ang mga hiling ng naninirahan na gamitin ang mga bakanteng yunit o pansamantalang lumipat. Maaaring kabilang sa pagpapatunay ang nakasulat na patalastas mula sa isang propesyonal sa medikal na kalusugan o sa pamamagitan ng pakikitungo sa lokal na kagawaran ng kalusugan. Maaaring gumamit ang mga tagapamahala ng pakikitungong elektroniko o sa telepono upang isagawa ang pagpapatunay.

Maaari bang ipagbawal o pigilan ang mga bisita sa isang ari-arian na tinutulungan ng HUD?

Maaaring magkaroon ng kapangyarihan ang mga may-ari at ahente ng mga ari-arian na Maraming-pamilya na tinutulungan ng HUD na ipagbawal ang mga bisita at dapat i-review ang mga batas ng state at lokal upang magpasya sa pagpapahintulot ng pagbabawal ng mga bisita. Kung nagpaplano ang isang may-ari o ahente na magpatupad ng paghihigpit o pagbabawal sa bisita sa pamamagitan ng mga binagong patakaran o panuntunan sa bahay, pinapayo ng HUD na gawin ito bilang bahagi ng isang mas malawak na pabalita sa publiko ng plano upang tumugon sa Pambansang Emergency ng COVID-19. Dapat isaalang-alang ng mga may-ari na kakailanganin pa rin ng mga naninirahan na makatanggap ng mahahalagang serbisyo, gaya ng mga paghahatid ng pagkain, mga gamot, at mga katulong sa pansariling pangangalaga (mga personal care assistant, PCA). Dapat sumunod ang mga pagbabawal sa paggabay ng mga Sentro para sa Pamamahal ng Sakit (Center for Disease Control, CDC) at mga payo mula sa mga opisyal ng kalusugan ng state at lokal. Pinaaalalahanan din ang mga may-ari na dapat silang magpatuloy na sumunod sa mga hinihingi ng Batas sa Patas na Pabahay (Fair Housing Act) sa pagpapatupad ng mga naturang pagbabawal.

Mga muling pagpapatunay ng kita

Maaari bang iulat bilang kita ng nangungupahan ang mga pagbabayad sa sambahayan sa ilalim ng Batas ng CARES?

Hindi isasama sa mga pagkalkula ng kita ang Mga Kabayaran dahil sa Epekto sa Kabuhayan (na pinapalagay na paunang pagbabayad ng isang pagbawas sa buwis na maaaring angkinin sa ulat sa buwis ng 2020) at ang pansamantalang lingguhang pagpapahusay sa insurance sa kawalan ng trabaho na ibinibigay ng Batas ng CARES. Gayunman, binabanggit ng HUD na itinuturing na kita ang mga regular na pagbabayad ng insurance sa kawalan ng trabaho (pinagkaloob ng state), bilang kaugalian sa ilalim ng mga tuntunin ng programa.

Kailangan pa rin bang tapusin ng mga naapektuhang naninirahan ang taunang muling pagpapatibay at pansamantalang pagpapatibay para sa nawalang kita?

Hinihingi ng batas at regulasyon ng HUD na i-review ang kita ng pamilya nang taunan man lang upang matukoy ang halagang ibinayad ng pamilya para sa tinutulungang yunit. Dapat ituloy ng mga may-ari ang pagsasagawa ng taunan at pansamantalang muling pagpapatibay, ayon sa hiniling ng mga nangungupahan, sa loob ng hinihinging balangkas ng panahon at ginagamit ang kasalukuyan/inaasahang data. Hindi dapat gamitin ng mga taunang muling pagpapatibay ang kita sa nakaraang taon upang tukuyin ang upa at tulong, maliban sa mga pangyayari kapag ginagamit ang masmabisang pagtitika ng kita.

Sa pagsaalang-alang ng kasalukuyang emergency na COVID-19, maaaring may mga nakakapagpahinang pangyayari na humahadlang sa mga may-ari at nangungupahan na sumunod sa mga kinakailangan ng pansamantala at taunang muling pagpapatibay. Itinuturing ng HUD ang mga payo ng CDC sa pagpangangasiwa ng pagkalat ng virus pati na rin ang pananatili sa bahay at mga katulad na utos na nararapat bilang isang nagpapaumahing pangyayari. Maaaring magbigay ang mga nangungupahan na nakararanas ng mga nagpapaumahing pangyayari dahil sa COVID-19 sa may-ari ng dokumentasyon para sa muling pagpapatibay sa pamamagitan ng email o iba pang paghahatid sa paraang elektroniko sa pagpapasya ng may-ari. Kabilang sa dokumentasyon, ngunit hindi limitado sa, mga paystub, mga kaloob ng (Panlipunang Seguridad) SS/Dagdag na Panlipunang Seguridad (Supplemental Social Security, SSI)/Programang Pandagdag ng State (State Supplemental Program, SSP), pahayag ng bangko, at dokumento ng tulong na publiko. Kung natanggap ng may-ari ang elektronikong dokumentasyon, at hinihingi ng patakaran ng HUD ang mga orihinal na dokumento, dapat tipunin ng may-ari ang mga orihinal na dokumento mula sa nangungupahan sa ibang pagkakataon.

Papayagan ng HUD ang mga nangungupahan na maaaring nawalan ng kita dahil sa COVID-19 na patibayan ang sarili para sa taunan o pansamantalang muling pagpapatibay. Maaaring magamit ang pagpapatibay ng pamilya kung hindi mapatunayan ang impormasyon ng isa pang katanggap-tanggap na paraan ng pagpapatunay; gayunman, kapag ginamit ang pagpapatibay ng pamilya, dapat itala ng mga may-ari ang file ng nangungupahan upang ipaliwanag kung bakit hindi nakuha ang pagpapatunay ng ikatlong partido. Sa panahon ng Pambansang emergency na COVID-19, maaaring ibigay ang pagpapatibay na ito sa may-ari sa pamamagitan ng ibang paraan gaya ng koreo o email. Papayagan ng HUD ang mga kapalit na pirma (hal. mga kopya o larawan ng mga pirma na ipinadala sa email, fax, o iba pang paraang elektroniko) hangga't kukuhanin sa ibang panahon ang orihinal at "basang" mga pirma.

Patuloy bang makatatanggap ng bawas sa kita para sa mga gastos sa pag-aalaga sa bata ang isang naninirahan na walang trabaho o pinagbakasyon sa trabaho?

Oo, maaaring patuloy na makatanggap ang naninirahan ng kabawasan para sa mga makatuwirang gastos sa pag-aalaga sa bata kung nagpapatuloy na magkaroon ng mga gastos sa pag-aalaga ng bata ang magulang/tagapag-alaga/katiwala. Pinahihintulutan ng mga patakaran ng HUD sa ilalim ng 24 CFR 5.611(a) ang pagbawas para sa hindi naibalik na gastos sa pag-aalaga ng bata upang tulungan ang isang miyembro ng pamilya na humanap ng trabaho, magkatrabaho, o ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral.

Mga Pagsisiyasat at pagpapanatili ng Ari-arian

Dahil sa mga alalahanin tungkol sa mga pagbisita sa lugar sa mga pag-aari ng HUD, ano ang katayuan ng mga pagsisiysat ng Sentro ng Pagtaya ng Lupa’t Bahay (Real Estate Assessment Center, REAC) sa mga pag-aari na Pabahay na Maraming-pamilya (Multifamily Housing, MFH)?

Hanggang sa susunod na abiso, ipinagpapaliban ng Multifamily ang lahat ng pagsisiysat ng pag-aari ng REAC para sa lahat ng ari-arian na Maraming-pamilya na tinutulungan ng HUD. Kung saan mayroong kailangang-kailangan na pangyayari o dahilan para maniwala na may banta sa buhay o pag-aari sa isang tanging lugar, isasagawa ng mga tagasiyasa ng katiyakan ng kahusayan ng HUD ang mga pagsisiysat na alinsunod sa mga tuntunin ng CDC.

Nag-aalala ang mga empleyado na tagapagmantini na kailangang pumasok sa mga yunit ng naninirahan para sa mga itinawag na serbisyo na maaaring maysakit ng COVID-19 ang mga naninirahan. Maaari ba nilang itanong sa mga nangungupahan kung mayroon silang mga sintomas ng COVID-19 bago sila pumasok sa isang yunit? Maaari bang ipagpaliban ang hindi mahahalagang pagkukumpuni?

Maaaring itanong ng mga empleyado na tagapagmantini at ng ibang tauhan sa isang naninirahan kung ligtas na pumasok sa isang yunit bago pumasok. Hindi dapat pumasok sa yunit ng nangungupahan ang tauhan ng may-ari/pangasiwaan kung hindi niya nararamdamang ligtas ito. Dapat isangguni sa isang medikal na provider at/o mga lokal na may-kapangyarihanl ng kalusugan ang mga naninirahan na pinaghihinalaang may sakit na hindi naiulat.

Dapat isagawa sa batayang bawat yunit ang pag-aantala ng mga pagkukumpuni na hindi mahahalaga o walang kaugnayan sa kalusugan at kaligtasan. Kung kailangan ang pagkukumpuni para sa kalusugan at kaligtasan ng mga naninirahan at hindi maginhawa sa tauhan na pumasok sa yunit bilang resulta ng maaaring pagkalantad sa COVID-19, dapat makisangguni ang may-ari/pangasiwaan sa paggabay ng lokal na kalusugan tungkol sa mga angkop na pag-iingat na gagawin.