Skip to main content

Ano ang dapat gawin pagkatapos mong tumanggap ng forbearance [pagpapaumanhin]

Kapag nasa panahon ka ng forbearance, o gumagana sa ilalim ng isa pang mapipili na tulong sa mortgage, may ilang bagay na dapat gawin para patuloy na kupkupin ang iyong sarili.

Ano ang dapat gawin kaagad

Angkop ang payong ito sa CARES Act forbearance at sa iba pang tulong sa mortgage na maaari mong matangap.

  • Palaging ihanda ang mga nakasulat na dokumento. Gusto mong matiyak na maaabot ang dokumentong ito kung sakaling mayroong anumang mali sa iyong buwanang statement [tala ng singil] ng mortgage para tiyakin na ipinapakita ng iyong statement ang ibinigay na tulong.
  • Bigyang pansin ang statement ng iyong buwanang mortgage. Patuloy na bantayan ang iyong mga statement ng buwanang mortgage para tiyakin na wala kang makitang anumang pagkakamali.
  • Itigil o palitan ang mga kusang pagbabayad ng iyong mga mortgage. Kung ang iyong pagbabayad ng mortgage ay kusang ibabawas sa iyong account sa bangko, tiyakin na gumawa ka ng anumang kinakailangang pagbabago para maiwasan ang anumang bayarin o singilin.
  • Bantayan ang iyong credit. Magandang ideya na regular na tingnan ang iyong mga ulat ng credit upang matiyak na walang pagkakamali o pagkakaiba. Kung hindi ka naman nahuhuli sa iyong account at nakatanggap ng kaluwagan, iuulat ang iyong account bilang nasa panahon. Kung tumigil ka sa mga pagbabayad ng mortgage nang walang kasunduan sa forbearance, iuulat ng tagapagbigay ng serbisyo ang impormasyong ito sa mga kompanya na nag-uulat ng credit, at maaari itong magkaroon ng pangmatagalang masamang epekto sa iyong credit history. Kung nagkaroon ng pagkakamali, gayunpaman, maaari mong tutulan ito.
    Makakuha nang higi pang impormasyon kung paano kupkupin ang iyong credit sa panahon ng pandemya sa coronavirus.
  • Sa sandaling bumalik na ang kita mo, makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng serbisyo at bumalik sa iyong mga pagbabayad. Sa forbearance, kailangan mo pa ring bayaran ang mga napagpaliban mong pagbabayad, ngunit ang mas kaunting napalipas na pagbabayad ay nangangahulugang mas kaunti ng kailangan mong bayaran sa hinaharap.
  • Kung naghaharap ka pa rin sa paghihirap pampananalapi, maaari kang humiling ng palugit sa forbearance. Sa ilalim ng CARES Act, kung mayroon kang mortgage na tinataguyod ng federal o GSE, maaari ka ring humiling ng palugit ng forbearance hanggang sa karagdagang 180 araw.
  • Kung patuloy kang nakakatanggap ng ilang kita na mukhang mas malaki kaysa sa kailangan mo para sa mga singilin at gastusin (kabilang ang anumang binabayaran mo pa rin sa iyong mortgage), pag-isipang itago ang sobrang pera upang magamit mo sa pagbabayad ng mga pangangailangan sa ibang pagkakataon. Kung makakapagtabi ka ng anumang pera ngayon, makakatulong ito kapag kailangan nang magbayad sa ibang pagkakataon.
  • Dapat patuloy na nababayaran ang iyong mga buwis sa ari-arian at insurance kung may escrow account ang iyong mortgage, ngunit maaaring gusto mo munang patunayan ito sa iyong tagapagbigay ng serbisyo. Kung walang escrow account ang iyong mortgage, magiging tungkulin mo ang mga pagbabayad na ito pati na rin ang mga bayarin sa HOA at condo sa panahon ng forbearance.

Paano bayaran ang forbearance

Bago matapos ang panahon ng forbearance, kailangan mo makipagkasundo sa iyong tagapagbigay ng serbisyo para bayaran ang anumang halagang ibinitin o inihinto.

Tandaan, sa ilalim ng CARES Act, kung mayroon kang mortgage na tintaguyod ng federal o GSE, maaari ka ring humiling ng palugit ng forberance na hanggang sa karagdagang 180 araw.

Magkakaiba ang paraan ng pagbabayad depende sa iyong loan at mga inalok na mapipili. Hindi lahat ng borrower ay nararapat para sa lahat ng mapipili. Itanong sa iyong tagapagbigay ng serbisyo kung ano ang paraan ng mga programang ito at ano ang aasahan sa pagbabayad ng mga halagang ito.

Tulad nang pagbabago ng forbearance sa pagitan ng mga ahensya o entidad na tintaguyod ng federal, gayundin ang mga pagbabayad ng mga forbearance.

Bumalik para sa nabagong impormasyon at alamin din sa iyong tagapagbigay ng serbisyo sa loan [utang] at sa website ng ahensya o entidad na may-ari o gumagarantiya sa iyong loan. Nagbibigay ng ilan sa mga mapipili sa pagbabayad ng forbearance ang sumusunod na impormasyon.

Mga loan sa Fannie Mae & Freddie Mac

Maaaring nararapat ang mga may-ari ng bahay na may mga mortgage na pag-aari o ginagarantiya ng Fannie Mae o Freddie Mac sa iba't ibang mapipili sa pagbayad pagkatapos ng iyong forbearance.

Hindi mo kailangang bayaran ang mga napalipas na pagbabayad nang sabay-sabay.

Maaaring mag-alok ang iyong tagapagbigay ng serbsiyo ng reinstatement (sabay-sabay na pagbabayad ng halagang dapat bayaran), plano sa pagbabayad (pagbabayad ng halagang dapat bayaran sa loob ng isang takdang panahon), o pagbabago ng loan (pagbabago sa mga alituntunin ng iyong loan para magbigay daan sa abot'kayang pagbabayad).

Makipagtulungan sa iyong tagapagbigay ng serbisyo para matukoy kung aling mapipili o mga mapipili ang mararapat ka.

Mga loan sa FHA/HUD

HIndi hinihingi ng FHA ang lump sum na pagbabyad sa pagtatapo ng forbearance. Susuriin muna ang pagiging nararapat para sa mapipili na pagpapanatili ng bahay kaugnay ng COVID-19 ng mga may-ari ng bahay na sakop ng tanging Forbearance kaugnay ng COVID-19 ng kanilang tagapagbigay ng serbisyo bago matapos ang panahon ng forbearance.

Ang mapipili pampagpapanatili ng bahay kaugnay ng COVID-19, na tinatawag na COVID-19 Standalone Partial Claim, ay naglalagay ng halagang dapat mong bayaran sa isang junior lien [pangalawang prenda] na babayaran kapag muli mong i-refinance [baguhin ang pag-utang] ang iyong mortgage o ipagbili ang iyong bahay o sa ibang paraan magtapos ang iyong mortgage. Kung hindi ka nararapat para sa COVID-19 Standalone Partial Claim, nag-aalok ang FHA ng iba pang kagamitan para tulungan kang mabayaranang iyong mga napalipas na pagbabayad sa paglipas ng panahon.

Para sa higit pang impormasyon sa Federal Housing Administration Mortgages: answers@hud.gov, tumawag sa 1-800-CALL-FHA (1-800-225-5342), o bumisita sa www.hud.gov .

Mga Guaranteed Loan Mortgage [pag-utang na may-garantya] ng USDA Rural Housing Service [serbisyo pampabahay sa lalawigan]

Hindi hinihingi ng USDA Rural Housing Service ang lump sum [buong halaga] na pagbabayad pagkatapos ng forbearance.

Kung maipagpapatuloy mo ang regular na pagbabayad, kailangang mag-alok ang iyong tagapagbigay ng serbisyo o lender ng abot-kayang plano sa pagbabayad o palugit sa tagal ng pagbabayad para maalis ang mga napalipas na pagbabayad a pagtatapos ng loan. Kung hindi ka nakabalik sa regular na pagbabayad, kailangan kang suriin ng iyong tagapagbigay ng serbisyo o lender para sa lahat ng maaabot na mapipili sa pagbabawas ng pagkalugi.

Sa pagtapos ng forbearance, kailangang makipag-usap ng lender sa borrower at tukuyin kung may kakayahan ang borrower [umutang] na bumalik sa mga regular na nakasunduang pagbabayad. Kung ganoon nga, dapat mag-alok ang lender sa borrower ng isang nakasulat na plano sa pagbabayad para maitakda ang anumang halagang babayaran o, sa kahilingan ng borrower, ay magbigay ng palugit sa taning ng loan para sa panahon na hindi masmaigse sa tagal ng forbearance.

Bisitahin ang website sa coronavirus ng USDA Rural Development para sa higit pang impormasyon sa forbearance para sa mga loan na ginarantiya ng USDA.

Mga loan sa VA

Hindi maaaring hingin ng mga tagapagbigay ng serbisyo ng mga loan sa VA sa mga borrower na magbigay kaagad ng lump sum na pagbabayad pagkatapos matapos ng borrower sa forbearance ng CARES Act.

May iba't ibang mapipili ang VA sa pagbabawas ng pagkalugi tulad ng mga plano sa pagbabayad at pagbabago sa loan para tulungan ang mga borrower sa pagbabayad ng mga napalipas na pagbabayad sa ilalim ng forbearance ng CARES Act. Dagdag pa, patuloy na susuriin ng VA ang iba pang mapipili para higit na matulungan ang mga borrower na apektado ng pambansang emergency kaugnay ng novel coronavirus (COVID-19).

Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa website ng VA kung saan mo mahahanap ang listahan ng mga madalas itanong kaugnay ng CARES Act . Dagdag pa, maaari kang tumawag sa (877) 827-3702 para makipag-ugnayan sa isang VA Regional Loan Center.

Para sa mga loan na hindi tintaguyod ng federal

Alamin sa iyong lender at sa iyong tagapagbigay ng serbisyo sa loan ang mga inaalok nilang mapipili sa pagbabayad ng forbearance. Mahahanap mo ang impormasyon tungkol sa mga programa ng forbearance sa pamamagitan ng pagtingin sa mga website ng iyong lender at tagapagbigay ng serbisyo para sa higit pang detalyadong impormasyon.

Para sa lahat ng loan

Kung sa palagay mo ay hindi ka makakabalik sa iyong mga pagbabayad ng mortgage sa pagtatapos ng panahon ng forbearance, makipag-ugnayan kaagad sa iyong tagapagbigay ng serbiyo bago sa pagtatapos ng iyong forbearance. Maaaring makapag-alok sila sa iyo ng mas pangmatagalang tulong.

Ipinapaliwanag ng Gabay sa Tagumpay ng May-ari ng Bahay (Homeowner’s Guide to Success) ang dapat gawin kung hindi ka makabayad ng mortgage. Dagdag pa, may mga patakaran ang Kagawaran para kupkupin ang mga may-ari ng bahay sa paraan ng pagremata. Sa pagsapit ng pagtatapos ng iyong forbearance, dapat kang makatanggap ng patalastas mula sa iyong tagapagbigay ng serbisyo tungkol sa iyong mga mapipili at kung kailangan pa nila ng karagdagang impormasyon. Mahalagang makipagtulungan ka sa iyong tagapagbigay ng serbsiyo para maunawaan ang paraan at ano ang iyong susunod na mga hakbang.