Skip to main content

Pagtulong para sa mga may-ari ng tahanan at umuupa habang nagaganap ang pambayan na emergency sa coronavirus

Humanap ng pagtulong sa kalagayan ninyo

Kumilos kung nasa forbearance kayo

Alamin ang gagawain kahitman kasisimula lang ninyo ang forbearance, nangangailangan na higit pang panahon, o handa nang tapusin.

Kumuha ng pagtulong kung umuupa kayo

Kumilos upang kupkupin ang sarili ninyo laban sa eviction [pagpalayas]

Tulong kung nawalan ka ng tirahan

Kung nawalan ka ng tirahan dahil sa foreclosure o eviction dulot ng COVID-19 pandemic, hindi ka nag-iisa. Humingi ng tulong para makasimula ulit sa bagong tirahan at intindihin ang sitwasyon ng iyong pinansiya.

Tignan kung paano magsimula

Saan makakakuha ng karagdagang pagtulong

Kung kailangan ninyo ng pagtulong na makitulungan sa inyong tagapaglingkod o maintindihan ang mga pagpipilian nino, maaaring gusto ninyong mag-abot ang isang professional na tutulong sa inyo tungkol sa tanging kalagayan ninyo. Alalahanin: Hindi maniningil ang mga marangal na mapagkukunan ng nauunang bayarin para sa kanilang paglilingkod.

Mga tagapayo pampamamahay

Maari pagusapan sa inyo ng mga tagapayong pampamamahay na pinatibayan ng HUD (U.S. Department of Housing and Urban Development [kagawarang pampaunlad ng pamamahay at lunsod) tungkol sa mga pagpipilian kung nahihirapan kayong bayaran ang mortgage ninyo o pangangasiwaan ng reverse mortgage ninyo.

Nangangailangan ng pagtulong sa pangunahing kaalaman?

Alamin kung papaano basahin ang buwanang kwenta ng mortgage ninyo o maintindihan ang mga salita sa mortgage, kagaya ng “forbearance” sa mortgage.

Mga Attorney

Kung kailangan ninyo ng attorney, maaaring may mga mapagkukunan na makakatulong sa inyo mula sa inyong legal na pagtulong sa local na bar association, o kung servicemember [nasa military] kayo, ang inyong local na Legal Assistance Office [legal na pagtulong] .

Mga tagapayo sa credit [pautang]

Sa pangkalahatan, samahang non-profit [hindi-pinagkakakitahan] ang mga marangal ng tagapayo sa credit na maaaring magpayo sa inyo tungkol sa inyong pera at mga utang, at tulungan kayo sa isang budget. Maaaring tutulungan kayong makipag-ayos sa mga nagpapautang.

Iwasan ang mga scam at masasamang nagpapanggap

Mag-ingat sa mga scam na may kinalaman sa coronavirus.

Tingnan ang higit pang information tungkol sa mga scam na may kinalaman sa coronavirus

Alamin kung anong mga hakbang ang maaari ninyo gawain kung naniniwala kayo na victim kayo ng scam sa foreclosure

Magsampa ng reklamo

Kung may problem kayo sa isang kalakal o paglingkod pampananalaping pang-consumer [namimili], maaari makiugnay muna kayo sa company. Karaniwan na masasagot ng mga company ang mga tanong na tangi sa kalagayan ninyo at mas tiyak sa mga kalakal o paglingkod na inaalok nila. Makakatulong din kaming ipag-ugnay kayo sa company kung may reklamo kayo. Maaari kayong magharap sa online sa CFPB o sa pagtawag sa (855) 411-2372.

Para sa mga may-ari ng tahanan: Magsimula ng reklamo

Para sa mga umuupa: Tingnan ang higit pa ukol sa pagharap ng reklamo ukol sa discrimination [pagtanging masama] o laban sa isang nagpapaupa

Discrimination sa pamamahay

Pinagbabawal ng federal na batas ang discrimination sa pamamahay. Magkakaiba nang kaunti ang mga pagkupkop batay sa kung may-ari kayo o inuupahan ang tahanan ninyo.

Kung may-ari kayo ng tahanan ninyo, hindi maaari mag-discriminate ang mga nagpapautang o tagapaglingkod laban sa iyo sa mga ugaling pampaglilingkod sa mortgage – kagaya ng forbearance at pagbabago ng mortgage – na batay sa inyong lahi, kulay, pananampalataya, pinanggalingang bansa, kasarian, kalagayan ng kasal, edad, kalagayn ng pamilya, kapansanan, kung tumatanggap kayo ng pera mula sa program ng pagtulong na pangmadla, o kung ginagamit ang karapatan ninyo sa ilalim ng tanging mga batas na pangkukop ng consumer. Kung naniniwala kayo na nag-discriminate sa inyo ang isang nagpapautang o tagapaglingkod, sa pangkalahatan maaari kayong magharap ng reklamo sa CFPB or magsampa ng reklamo sa HUD na pangmakatarungan pamamahay . Mahahanap ang higit pang information tungkol sa makatarungan pagpapautang at mga pagkukop laban sa discrimination sa mga website ng CFPB at HUD .

Kung umuup kayo ng tahanan o apartment, pinipigil ng nagpapaupa sa inyo ang pagbabago o pagtatakda ng mga naiibang mga tadhana at saligan ng pag-uupa ninyo – o paghinto ng inyong pag-uupa – batay sa inyong lahi, kulay, pinanggalingang bansa, pananampalataya, kasarian, kalagayan ng pamilya, o kanpansan. Kung naniniwala kayo na nalabagan ang inyong karapatan maaari kayong magsampa ng reklamo sa HUD na pangmakatarungan pamamahay

Page last modified: November 9, 2021