Skip to main content

Tulong sa mortgage at pabahay sa panahon ng pambansang emergency kaugnay ng coronavirus

Na-update na ang nilalaman na ito sa Ingles, Malapit nang ma-update ang pagsasalin na ito.

English | Español | 繁體中文 | 简体中文 | Tiếng Việt | 한국어 | اَلْعَرَبِيَّةُ

Humingi ng tulong sa mortgage [sangla] kung nahihirapan ka

Kumilos kung nasa forbearance [pagpigil] ka

Mga pangkupkop para sa mga umuupa


Kailangan ng tulong sa mga pangunahing impormasyon?

Matuto kung paano basahin ang iyong buwanang statement ng mortgage o maunawaan ang mahahalagang termino sa mortgage. tulad ng mortgage forbearance [pagpapaumanhin].

Magsimula sa mga pangunahing impormasyon tungkol sa mortgage

Mga Tagapayo sa Pabahay

Ang mga tagapayo sa pabahay na aprubado ng (HUD) ng Kagawaran ng Pabahay at Pag-unlad ng Lungsod ng U.S. (U.S. Department of Housing and Urban Development) ay maaaring talakayin ang mga pagpipilian sa iyo kung nagkakaproblema ka sa pagbabayad ng iyong mortgage, pamamahala ng reverse mortgage, o pagbabayad ng iyong upa.

Humanap ng tagapayo sa pabahay

Mga pangkukop para sa mga nangungupahan

Kung isa kang nangungupahan na nakatira sa pabahay na may abuloy ng federal o nangungupahan sa isang may-ari na may mortgage na tinutustusanng federal o GSE, nagbibigay ang CARES Act ng pagpapahinto o moratorium [pagpaliban] sa mga pagpapalayas.

Matutuo kung ano ang kahulugan nito sa iyo at ano ang dapat mong gawin

Mga pagpipiliang tulong sa mortgage

Matuto tungkol sa mga mapipili sa tulong sa mortgage

Alamin kung aling mapipili ang maaaring nararapat ka

Pag-iwas sa mga panloloko at nagpapanggap

Mag-ingat sa mga panloloko na may kaugnayan sa coronavirus

Tumingin nang higit pang impormayon tungkol sa mga panlolokong kaugnay ng coonavirus

Matuto nang higit pa ng mga hakbang na puwede mong gawin kung sa palagay mo ay naging biktima ka ng isang panloloko kaugnay sa pagremata

Magharap ng reklamo

Kung may problema ka sa isang produkto o serbisyong pampananalapi ng consumer, maaari mong subukan munang makipag-ugnayan sa kompanya. Karaniwang masasagot ng mga kompanya ang mga tanong na natatangi sa iyong kalagayan at mas tangi sa mga produkto at serbisyong iniaalok nila. Maaari ka rin naming matulungan na makiugnay sa kompanya kung may reklamo ka. Maaari kang magsampa sa CFPB online o sa pagtawag sa (855) 411-2372.

Para sa mga may-ari ng mortgage: Magsimula ng reklamo

Para sa mga nangungupahan: Tumingin pa tungkol sa pagsampa ng reklamo tungkol sa discrimination [masamang pangtangi] o laban sa isang kasero