Skip to main content

Ang limang pangunahing bagay na maaaring hindi ninyo alam ukol sa Advance Child Tax Credit

1. Maaari kayong makatanggap ng Child Tax Credit kahit na wala kayong kita sa 2019 o 2020.

2. Kung karaniwang hindi kayo kailangang magsampa ng buwis ninyo, kailangang magsampa kayo ng buwis ninyo sa 2020 o mag-register sa IRS upang matanggap ang inyong pera.

Kung karaniwang hindi kayo kailangang magsampa ng buwis ninyo dahil sa kita ninyo, at hindi nagkaloob sa IRS ng information upang matanggap ang Economic Impact Payment ninyo, maaari ninyong gamitin ang IRS Child Tax Credit Non-filer Sign-up Tool upang matanggap ang inyong buwanang Child Tax Credit.

3. Kusang matatanggap ninyo ang halaga ng credit ninyo sa mga buwanang bayad mula July hanggang December at ang kalahati kapag magsampa kayo ng buwis ninyo sa 2022.

Mayroon kayong pagpipilian na tanggihan ang buwanang bayad sa pamamagitan ng darating na IRS Child Tax Credit Update Portal at matanggap ang inyong pera nang buo kapag magsampa kayo ng buwis ninyo sa 2022.

4. Kapag nagkakaloob sa IRS ng information ng bangko upang matanggap ang bayad ninyo, maaaring maidadagdag ito sa isang kasalukuyang prepaid card [may-nauunang pondo].

Siyasatin sa tagalingkod ng prepaid card ninyo upang malaman kung may account at routing number na magagamit ninyo.

5. Bantayan ang mga scam at pandaraya.

Hindi kailanman makiuugnay sa inyo ang IRS upang hilingin ang inyong pangsarili information, sa phone, email, o text, at hindi kayo kailanman kailangang magbayad sa sinuman upang matanggap ang pera ninyo.