Skip to main content

Matutuo kahitman kailangan ninyong gumawa ng karagdagang hakbang upang matanggap ang inyong credit.

English | Español | 中文 | Tiếng Việt | اَلْعَرَبِيَّةُ

Upang alalayan ang mga pamilya, habang nagaganap ang pagkilos na pampanumbalik mula sa coronavirus pandemic, pinalawak ng Congress ang Child Tax Credit sa pamamagitan ng American Rescue Plan Act [batas ng planong pagsagip] para sa million-milion na pamilyang Amerikano upang tulungan salungatin ang gastos sa pag-aalaga ng anak.

Tinatawag na Advance Child Tax Credit , nagkakaloob ang paglawak na ito ng mas maraming pera sa mas maraming anak, sa pamamagitan ng kusang buwanang bayad na pinamahagi ng IRS simula noon July 2021.

Habang kusang makakatanggap ang pinakamaraming Amerikano ng kanilang buwanang bayad na Advance Child Tax Credit, maaari kakailanganin kayong magkaloob ng information sa IRS upang matanggap ang inyong pera.

2. Tumira ba kayo, sa pangkalahatan, sa United States na lampas sa kalahati ng 2020?

4. Pangkaraniwan ba kayong kailangan magsampa ng buwis?

5. Nagsampa ba kayo ng buwis ninyo kahit man sa 2019 0 2020?

6. Nagkaloob ba kayo sa IRS ng information upang makatanggap ng Economic Impact Payment [bayad sa epekto sa kapamuhayan] na gamit ang Non-Filers [hindi nagsasampa]: kasangkapang Enter Payment Info Here [ipasok ang inyong information sa pagbayad]?

7. Kailangan ba ninyong baguhin ang inyong address ng pamilya, bangko, o ibang informaton para sa IRS o tanggihan ang mga buwanang bayad?

Oo

Magpatuloy saChild Tax Credit Update Portal ng IRS , kapag maaabot, upang baguhin ang information ninyo. Pansinin: Maaaring hindi ninyo mababago kaagad ang lahat.

Hindi

Walang kailangang gawain. Nasa IRS ang information ninyo at kusang magsisimulang magpadala ng buwanang bayad sa July 2021.