Skip to main content

Các biện pháp bảo vệ người thuê nhà trong bối cảnh đại dịch vi-rút corona

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền thuê nhà do tình hình đại dịch vi-rút corona, quý vị sẽ nhận được hỗ trợ. Trên toàn quận, nhiều người thuê nhà đang phải đối mặt với tình trạng bị mất việc làm, cho nghỉ phép hoặc giảm số giờ làm việc, và phải đưa ra các quyết định tài chính khó khăn để kiếm đủ tiền sinh sống. Thật may là tất cả những người thuê nhà có thể thực hiện các bước hành động cũng như nhiều biện pháp bảo vệ quan trọng để tránh bị trục xuất ra khỏi nhà áp dụng trong một số tình huống.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến:

Tìm hiểu về các biện pháp bảo vệ người thuê nhà trong bối cảnh đại dịch vi-rút corona

Chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương đang hành động để viện trợ cho người dân, bao gồm việc giúp đỡ và bảo vệ nhiều người thuê nhà. Tiếp tục đọc thông tin để tìm hiểu về các biện pháp bảo vệ này.

Các biện pháp bảo vệ người thuê nhà của liên bang

Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Đối Phó Vi-rút Corona (CARES) cung cấp một số biện pháp bảo vệ để tránh bị trục xuất và phạt thanh toán chậm tiền thuê nhà dành cho hầu hết những người thuê nhà đang sống trong những ngôi thuộc diện được liên bang trợ cấp hoặc tài trợ. Các biện pháp bảo vệ này nghiêm cấm chủ nhà trục xuất người thuê nhà trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 3 đến 25 tháng 7 năm 2020. Điều này chỉ áp dụng cho việc người thuê nhà không thanh toán tiền thuê nhà và các chi phí khác, chứ không áp dụng cho các nguyên nhân dẫn đến trục xuất khác.

Người thuê nhà cần tiếp tục thanh toán tiền thuê nhà của mình trong thời gian tạm dừng trục xuất, nếu họ có khả năng. Những người thuê nhà gặp khó khăn tài chính cần liên hệ với chủ nhà của mình để trao đổi về tình hình và tìm ra các giải pháp có thể áp dụng.

Nhà ở được bao trả

Quý vị có thể được bảo vệ tránh bị trục xuất nếu quý vị được liên bang hỗ trợ tiền thuê nhà hoặc sống trong những ngôi nhà do liên bang trợ cấp hoặc chủ nhà của quý vị có khoản thế chấp do liên bang tài trợ.

Các biện pháp bảo vệ theo Đạo Luật CARES sẽ được áp dụng cho quý vị nếu:

Quý vị được liên bang hỗ trợ tiền thuê nhà từ một trong những chương trình phiếu ưu đãi hoặc trợ cấp:

 • Chương trình phiếu ưu đãi nhà ở theo Mục 8
 • Chương trình phiếu ưu đãi nhà ở nông thôn
 • Các khoản trợ cấp hỗ trợ vô gia cư McKinney-Vento
 • Cơ Hội Nhà Ở dành cho Người mắc AIDS (HOPWA)
 • Phiếu Ưu Đãi Phát Triển Nông Thôn

Quý vị có thể nhận hỗ trợ và tìm hiểu quý vị sẽ nhận được loại hỗ trợ thuê nhà nào bằng cách liên hệ với Bộ Nhà Ở và Phát Triển Đô Thị (HUD) theo số (800) 955-2232, 9:00 sáng – 5:00 chiều, E.S.T., từ thứ Hai đến thứ Sáu. Hoặc quý vị có thể truy cập công cụ tìm kiếm nhà ở nhiều căn hộ của Liên Minh Nhà Ở Thu Nhập Thấp Quốc Gia.

Quý vị hoặc chủ nhà nhận được trợ cấp từ bất kỳ chương trình nhà ở nào do liên bang hỗ trợ:

 • Nhà ở công
 • Nhà ở dự án theo Mục 8
 • Nhà ở cho người cao niên theo mục 202
 • Nhà ở cho người bị khuyết tật theo Mục 811
 • Nhà ở nhiều căn hộ cho thuê theo Mục 236 hoặc 538
 • Nhà ở có Mức Lãi Suất Thấp Hơn Lãi Suất Thị Trường (BMIR)
 • Cơ Hội Nhà Ở dành cho Người mắc AIDS (HOPWA)
 • Chương trình nhà ở nhiều căn hộ Phát Triển Nông Thôn, các khoản trợ cấp hoặc phiếu nhà ở (Trợ Cấp Nhà Ở cho Nông Dân theo Mục 516, Phiếu Ưu Đãi Phát Triển Nông Thôn theo Mục 542, Trợ Cấp Thuê Nhà Nông Thôn theo Mục 521, trợ cấp Duy Trì Nhà Ở theo Mục 533);
 • Chương Trình Tín Dụng Thuế Nhà Ở Thu Nhập Thấp (LIHTC)

Để tìm hiểu quý vị sẽ nhận được loại nhà ở nào, hãy liên hệ với HUD theo số (800) 955-2232, 9:00 sáng – 5:00 chiều, E.S.T., từ thứ Hai đến thứ Sáu. Hoặc quý vị có thể truy cập công cụ tìm kiếm nhà ở nhiều căn hộ của Liên Minh Nhà Ở Thu Nhập Thấp Quốc Gia.

Nhà hoặc căn hộ thuê của quý vị có khoản thế chấp do liên bang tài trợ. Bao gồm:

 • Khoản thế chấp Quản Lý Nhà Ở Liên Bang (FHA), Cựu Chiến Binh (VA), Nhà Ở và Phát Triển Đô Thị (HUD) và Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA).
 • Cũng bao gồm các khoản vay thế chấp do Fannie Mae và Freddie Mac tài trợ.

Hãy tìm hiểu xem nhà hoặc căn hộ thuê của quý vị có khoản thế chấp do liên bang tài trợ không

 • Nếu quý vị sống trong một tòa nhà có 5 căn hộ trở lên, quý vị có thể sử dụng công cụ này để tìm hiểu xem nhà quý vị có khoản thế chấp FHA, VA, HUD hoặc USDA không.
 • Nếu quý vị sống trong một tòa nhà có 5 căn hộ trở lên, quý vị có thể sử dụng những công cụ này để tìm hiểu xem khoản thế chấp nhà của quý vị có được Fannie Mae hoặc Freddie Mac tài trợ không.

Chủ nhà của quý vị cũng có thể kiểm tra với Freddie Mac , Fannie Mae , VA hoặc USDA để tìm hiểu xem nhà của họ có thuộc diện này không.

Các biện pháp bảo vệ

Nếu nhà ở của quý vị thuộc một trong những diện được đề cập trên, thì từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 25 tháng 7 năm 2020, chủ nhà hoặc cơ quan nhà ở của quý vị không được:

 • Nộp đơn yêu cầu trục xuất quý vị do không thanh toán tiền thuê nhà hoặc các khoản phí hoặc lệ phí khác
 • Tính phí, các khoản tiền phạt hoặc các chi phí khác do không thanh toán
 • Gửi thông báo trước cho quý vị 30 ngày để sơ tán (rời khỏi nhà) sau ngày 25 tháng 7 năm 2020

Các biện pháp bảo vệ theo Đạo Luật CARES không được áp dụng nếu:

 • Chủ nhà của quý vị nộp đơn kiện trục xuất quý vị trước ngày 27 tháng 3 năm 2020. Lưu ý: trong trường hợp này, cơ quan quyền lực pháp lý tại tiểu bang hoặc địa phương của quý vị có thể cung cấp biện pháp bảo vệ tránh bị trục xuất.
 • Quý vị bị trục xuất vì các lý do khác, không phải do không thanh toán tiền thuê nhà hoặc các khoản phí và lệ phí khác. Ví dụ: chủ nhà của quý vị có thể vẫn cố trục xuất quý vị vì quý vị vi phạm các thỏa thuận khác trong hợp đồng thuê nhà của quý vị.

Nếu chủ nhà của quý vị nhận được khoản trợ cấp thế chấp

Đạo Luật CARES cấp cho chủ nhà quyền tạm thời không phải thanh toán các khoản thế chấp (tạm hoãn) nếu họ có khoản thế chấp do liên bang tài trợ. Quý vị có thể không biết được chủ nhà của mình có nhận được khoản trợ cấp này hay không trừ khi quý vị trao đổi với họ hoặc tiến hành điều tra thêm. Nếu họ nhận được khoản trợ cấp, khi đó quý vị có thể được bảo vệ tránh bị trục xuất trong khoảng thời gian lâu hơn.

Trong thời gian này, chủ nhà của quý vị không thể:

 • Trục xuất quý vị hoặc bắt đầu tiến hành trục xuất chỉ vì quý vị không thanh toán tiền thuê nhà hoặc các khoản phí hoặc lệ phí khác
 • Tính phí thanh toán muộn hoặc tiền phạt cho quý vị do thanh toán tiền thuê nhà chậm
 • Gửi cho quý vị thông báo sơ tán trước 30 ngày

Người thuê nhà sinh sống trong những tòa nhà nhiều căn hộ có các khoản thế chấp do Fannie Mae hoặc Freddie Mac tài trợ nếu cần hỗ trợ xin liên hệ với Fannie Mae hoặc Freddie Mac.

Các biện pháp bảo vệ này có hiệu lực cho đến khi Tình Trạng Khẩn Cấp Quốc Gia do Vi-rút Corona kết thúc hoặc đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, tùy thuộc thời điểm nào áp dụng trước.

Các biện pháp bảo vệ tránh bị trục xuất của tiểu bang và địa phương

Nhiều chính quyền tiểu bang và địa phương đã dừng các lệnh trục xuất vì đại dịch vi-rút corona. Thông tin chi tiết về việc người thuê nhà được bảo vệ như thế nào và thời gian được bảo vệ tùy thuộc vào nơi quý vị sinh sống.

Một số tiểu bang đã:

 • Nghiêm cấm đưa ra bất kỳ thông báo hoặc thực hiện bất kỳ hành động trục xuất nào
 • Dừng tất cả các phiên xét xử tại tòa án về trục xuất
 • Dừng các lệnh hoặc phán quyết trục xuất cưỡng chế

Truy cập danh sách các giới hạn tịch thu tài sản và trục xuất của tiểu bang và địa phương của Eviction Lab để tìm hiểu xem cộng đồng tiểu bang hoặc địa phương của quý vị có các biện pháp bảo vệ tránh bị trục xuất trong thời gian này hay không.

Các biện pháp bảo vệ tránh bị ngừng cung cấp các dịch vụ tiện ích và dịch vụ điện thoại

Tạm Ngừng Cung Cấp Dịch Vụ Tiện Ích

Nhiều tiểu bang đã tạm dừng việc ngừng cung cấp dịch vụ tiện ích công. Hãy kiểm tra với cơ quan cung cấp dịch vụ tiện ích tại tiểu bang quý vị hoặc cơ quan cung cấp dịch vụ tiện ích tại địa phương của quý vị để biết có thể có những biện pháp bảo vệ hoặc trợ cấp nào. Các cơ quan cung cấp dịch vụ tiện ích thành phố và Hợp Tác Xã Điện Nông Thôn (REC) có thể được bảo vệ theo tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại tiểu bang quý vị. Họ cũng có thể có chính sách ngừng cung cấp dịch vụ do đại dịch COVID-19 của riêng mình. Hãy kiểm tra với cơ quan cung cấp dịch vụ tiện ích tại thành phố của quý vị hoặc REC để biết thông tin chi tiết.

Tạm Dừng Chấm Dứt Dịch Vụ Lifeline

Để giúp người dân Mỹ duy trì kết nối trong đại dịch vi-rút corona, Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang (FCC) đã tạm thời bỏ các yêu cầu sử dụng dịch vụ Lifeline và các thủ tục hủy đăng ký chung cho đến ngày 29 tháng 5 năm 2020. Một lệnh của FCC được ban hành vào ngày 30 tháng 3 năm 2020 sẽ giúp đảm bảo không có thuê bao Lifeline hiện tại nào vô tình bị chấm dứt hoạt động trong chương trình Lifeline trong giai đoạn diễn ra khủng hoảng quốc gia này.

Điểm liên hệ để được trợ giúp thêm

Nếu cần trợ giúp, quý vị có thể muốn liên lạc với một chuyên gia để giải quyết tình hình cụ thể của quý vị.

Tìm hiểu thêm thông tin về COVID-19 từ Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB)

Chúng tôi hiện đang nỗ lực liên tục cập nhật thông tin cho người tiêu dùng trong tình hình tiến triển nhanh chóng này.

Chúng tôi sẽ công bố tất cả các thông tin và blog liên quan đến dịch COVID-19 lên trang tài liệu của chúng tôi. Thông tin nên được coi là chính xác kể từ ngày xuất bản blog.

Xem trang tài liệu về dịch COVID-19 của chúng tôi (bằng tiếng Anh)

Join the conversation. Follow CFPB on Twitter and Facebook .