Skip to main content

Mag-ingat sa mga scam [pandaraya] na may kinalaman sa coronavirus

Sinasamantala ng mga scammer ang pandaigdigang salot ng coronavirus (COVID-19) upang linlangin ang mga tao sa pagbibigay ng kanilang pera. Bagaman bago ang kanilang dahilan sa kanilang panloloko (sa Ingles), kilala ang kanilang mga pamamaraan. Maaaring maging mas mahirap maiwasan ang mga scam sa kasalukuyan dahil ang mga taong nasa edad na 65 taon at pataas ay hindi nakikisalamuha sa maraming kaibigan, kapitbahay at mga senior service provider (tagapagkaloob ng serbisyo sa matatanda) dahil sa mga pagsusumikap na mapabagal ang pagkalat ng sakit.

Ang mga may sakit o hindi kumportable sa potensyal na pagkahantad ng kanilang mga sarili ay maaaring mangailangan ng tutulong sa mga kailangang gawin sa labas. Maging maingat kapag tumatanggap ng mga alok ng tulong at gumamit ng mga mapagkakatiwalaang delivery service (serbisyong tagapaghatid) para sa mga supply at pagkain. Sa panahon ito ng kawalan ng katiyakanisang mabuting unang hakbang, ang pag-alam sa mga maaaring scam patungo sa pag-iwas sa mga ito. Naghahandog ang gabay na Mapagkukunan ng Suporta at Impormasyon sa Matalinong Pangangasiwa ng Pera para sa Matatanda (sa Ingles) at ang aming mga handout at pagkilos pampag-iwas ng scam (sa Ingles) ng mga palatandaang senyales ng iba’t ibang scam, at narito ang ilang scam na particular sa coronavirus kung saan dapat mag-ingat.

Mga scam na nag-aalok ng bakuna, lunas, mga air filter (pansala ng hangin), at testing (pagsusuri)

Nagbabala ang FTC (sa Ingles) ng tungkol sa lumalaking bilang ng mga scam na may kinalaman sa mga bakuna, test kit, lunas o paggagamot, at mga air filter system na sadya upang alisin sa hangin ang COVID-19 sa iyong tahanan. Walang bakuna para sa virus na ito at walang lunas. Mayroong testing (sa Ingles) sa pamamagitan ng iyong lokal na gobyerno at gobyerno ng state, ngunit ang mga test na ito ay hindi inihahatid sa iyong tirahan. Kung nakatanggap ka ng tawag, email, mensahe sa text, o sulat na nagsasabi bebentahan ka nila ng alinman sa mga bagay na ito – iyon ay isang scam.

Mga pekeng scam sa kawanggawa na may kinalaman sa coronavirus

Ang isang charity scam (sa Ingles) ay kapag ang isang magnanakaw ay nagpapanggap bilang isang totoong kawanggawa o nag-iimbento ng pangalan ng kawanggawa na mukhang totoo upang makakuha ng pera sa iyo. Mag-ingat sa anumang kawanggawa na tumatawag sa iyo na humihingi ng mga donasyon. Kung inyon kayang makakatulong pampananalapi, bisitahin ang website ng organisasyong iyong pinili upang masigurong napupunta sa tamang lugar ang iyong pera. Mag-ingat kung nakatanggap ka ng tawag na nagpa-follow up sa pangakong donasyon na hindi mo maalala na ginawa mo – maaaring scam iyon.

Mga scam na “taong nangangailangan”

Maaaring gamitin ng mga scammer ang kalagayan ng coronavirus na magpanggap bilang apo (sa Ingles), kamag-anak o kaibigan na nagsasabing sila ay may sakit, naiwan sa ibang state o ibang bansa, o kung hindi ay napahamak, at humihingi sa iyo ng pera. Maaaring hilingin nila sa iyong magpadala ng pera sa pamamagitan ng koreo o bumili ng mga gift card. Ang mga scammer ay karaniwang nagmamakaawa sa iyong ilihim ito at kumilos agad bago ka magtanong. Huwag maguluhan! Huminga nang malalim at alamin ang mga katotohanan. Huwag magpadala ng pera maliban kung sigurado kang ang totoong tao ang nakipag-ugnay sa iyo. Ibaba ang telepono at tawagan ang numero ng telepono ng iyong apo o kaibigan upang makita kung totoo ang istorya. Maaari mo ring tawagan ang ibang kaibigan o kamag-anak.

Mga scam na tina-target ang iyong mga benepisyo sa Social Security

Habang sarado sa publiko ang mga tanggapan ng Social Security Administration (SSA) dahil sa mga pangamba sa COVID-19, hindi sususpindihin o babawasan ng SSA (sa Ingles) ang mga kabayaran sa benepisyo ng Social Security o mga kabayaran sa Supplemental Security Income dahil sa kasalukuyang pandaigdigang salot ng COVID-19. Maaaring linlangin ng mga scammer ang mga tao at ipapaniwala sa nilang kailangan nilang ibigay ang personal na impormasyon o magbayad sa pamamagitan ng gift card, wire transfer, internet currency, o sa pamamagitan ng pagpapadala ng cash sa koreo upang mapanatili ang regular na kabayaran sa benepisyo sa panahong ito. Anumang pagbabalitang nagsasabing sususpindihin o babawasan ng SSA ang iyong mga benepisyo dahil sa COVID-19 ay isang scam, kung natanggap mo man ito sa pamamagitan ng sulat, text, email, o tawag sa telepono. Iulat ang mga scam sa Social Security sa SSA Inspector General online sa oig.ssa.gov .

Ang pinakapunto

Ang pinakamahusay na depensa ay TUMANGGI (say NO) kung may makikipag-ugnay sa iyo at hingin ang iyong Social Security number, number ng account sa bangko, impormasyon sa credit card, numero ng Medicare ID , numero ng lisensya sa pagmamaneho o anumang iba pang impormasyon sa personal na pagkakakilanlan sa pamamagitan ng telepono, nang personal, sa pamamagitan ng text, o email. Iulat ang mga scam sa ftc.gov/complaint (sa Ingles). Ang Eldercare Locator (sa Ingles), isang serbisyo sa publiko ng U.S. Administration on Aging, ay maaaring ipag-ugnay ang matatanda at kanilang mga pamilya sa mga serbisyo. Maaari ka ring tumawag sa 1-800-677-1116.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga mapagkukunan ng impormasyon at suporta na mayroon upang tulungan ang mga mamimili na mapamangasiwaan ang kanilang pananalapi sa panahong ito, mangyaring bumisita sa webpage ng CFPB sa pagtugon sa coronavirus (sa Ingles). Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagtugon ng gobyerno, bumisita sa webpage sa pagtugon ng buong gobyerno sa COVID-19 (sa Ingles).

Hanapin ang higit pang impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa CFPB

Gumagawa kami upang patuloy na i-update ang impormasyon para sa mga mamimili sa panahon ng mabilis na nagbabagong sitwasyong ito.

Ilalathala naming ang lahat ng impormasyon at blog nauugnay sa COVID-19 sa aming resource page (pahina ng mapagkukunan ng impormasyon at suporta). Dapat na ituring na tumpak ang impormasyon sa petsa ng paglalathala ng blog.

Tingnan ang aming resource page para sa COVID-19 (sa Ingles)

Join the conversation. Follow CFPB on Twitter and Facebook .